Betonilattian pintatarvikkeet

Lattioiden päällystämiseen käytetään tyypillisesti seuraavia rakennustarvikkeita

Ohuita laattoja ovat esimerkiksi klinkkerilaatat, sementtiä tai polymeeriä sideaineena käyttäen valmistetut mosaiikkibetonilaatat. Työvara laattatyypin ja kiinnitystavan mukaan on noin 3…10 mm.

Paksuja laattoja ovat mosaiikkibetonilaatat, tiililaatat ym. Vaadittava työvara on 30…50 mm.

Yllä lueteltujen rakennustarvikkeiden asennuksessa betonialustalle asetetaan mm. seuraavia vaatimuksia:

Maanvaraisissa lattioissa kosteuden siirtyminen lattarakenteessa tulee ottaa erityisesti huomioon. Tiiviit huonosti vesihöyryä läpäisevät materiaalit voivat aiheuttaa kosteuden kerääntymistä lattiarakenteeseen, jonka seurauksena voi olla kosteus- ja homevaurioita, materiaalien turmeltumista ja irtoamista alustastaan sekä hajuhaittoja sisäilmaan.

Kelluva lautaparketti

Parketti elää kosteuden vaihdellessa. Kosteuden kasvaessa puu turpoaa ja kuivuessaan puu kutistuu. Em. muodonmuutoksissa on puulajikohtaisia eroja.

Mikrobivaurioitumisen kannalta kosteuden raja-arvona pidetään 75 % suhteellista kosteutta.

Kosteuselämisen kannalta sisäilman suhteellisen kosteuden tulisi olla alle 60 %, mutta toisaalta sisäilman kosteuden tuli olla vähintään 35 %.

Taulukossa 4 esitetään eri päällystemateriaaleilla alustabetonin suhteellisen kosteuden enimmäisarvot määritellyllä arviointisyvyydellä.

Taulukko 4 Betonin kosteuden raja-arvot eri lattianpäällysteillä (Lähde: Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, 2007)

Lattianpäällyste Betonin RH (%) arviointisyvyydellä (A)1) Betonin ja/tai tasoitteen RH (%) pinnassa ja 1…3 cm:n syvyydellä (0,4xA)
Kelluva lautaparketti ja alusmateriaali 85 75
Alustaan liimattava lautaparketti Normaali betoni 85 85 75
Erikoisbetoni w<0,5 90
Laminaatti 85 75
Mosaiikkiparketti Normaali betoni 85 75
Erikoisbetoni w<0,5 90
Muovimatot 85 75
Linoleumi 85 75
Kumimatot 85 75
Tekstiilimatto, tiivis alusta (pvc, kumi, kumilateksisively) tai luonnonmateriaalista tehty 85 75
Täyssynteettiset tekstiilimatot ilman alusrakennetta 90 75
Muovi-, kumi- ja linoleumilaatat 90 75
1)Arviointisyvyys A on rakenteen paksuudesta riippuva kosteusmittaussyvyys. Kahteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa mittaussyvyys on 20 % rakenteen paksuudesta ja yhteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa 40 %. Maksimimittaussyvyys on 70 mm.

Alustaan liimattava lautaparketti

Betonin pinnan tulee olla luja ja puhdas. Tasoitteen käyttöä ei suositella, mutta mikäli lattia joudutaan tasoittamaan, tasoitteen tulee olla soveltuva liimattavan lautaparketin alle.

Alustaan liimattavat lautaparketit kiinnitetään muodonmuutoksia kestävällä parkettiliimalla.

Lautaparkettien kriittisenä kosteutena pidetään RH 75 %. Kosteusero parketin ylä- ja alapinnan välillä tulisi olla mahdollisimman pieni.

Alustan kosteuspitoisuus arviointisyvyydellä tulee olla alle 85 %. Mikäli lattia on valettu betonilla, joka vesisementtisuhde on w<0,5 voi kosteus arviointisyvyydellä olla 90 %.

Alustabetonin lujuudeksi suositellaan C25/30…C30/37 uudisrakentamisessa.

Alustan tasaisuusvaatimukset parketin valmistajan ohjeiden mukaan.

Laminaatti

Laminaatti asennetaan aina betonilattian päälle vesihöyrynläpäisykyvyltään tiiviin alusmateriaalin päälle siten, että lattiapäällysteestä tulee kelluva.

Laminaattimateriaalissa 90 % on puuta, joten sen kosteuskäyttäytyminen on käytännössä samanlaista kuin puuparketeilla. Ympäristön ja alustan kosteusraja-arvot ovat samat kuin puuparketeilla

Alustan tasaisuusvaatimukset tuotteen valmistajan ohjeiden mukaan.

Mosaiikkiparketti

Mosaiikkiparketti paisuu ja kutistuu ympäristön ja alustan kosteusolosuhteiden mukaan.

Kosteusraja-arvot ovat samat kuin alustaan liimattavalla lautaparketilla.

Tasoitteen käyttöä ei suositella, mutta jos lattia joudutaan tasoittamaan tulee käyttää tasoitetta, joka soveltuu mosaiikkiparketin alustaksi. Betonipinnan tulee olla puhdas ja betonin vetolujuuden tulee olla vähintään 1,0 N/mm2.

Alustabetonin lujuusluokaksi suositellaan C25/30…C30/37 uudisrakentamisessa. Alustan tasaisuusvaatimukset tuotteen valmistajan ohjeiden mukaan.

Parketti kiinnitetään muodonmuutoksia kestävällä parkettiliimalla. Liimauksessa tulee noudattaa materiaalinvalmistajan ohjeita.

Muovi-, linoleum-, tekstiili- sekä kumimatot ja –laatat

Tiiviit päällystemateriaalit kuten muovi-, linoleum-, tekstiili- ja kumimatot sekä laatat kiinnitetään betonialustaan liimaamalla. Päällystemateriaalin kyky läpäistä vesihöyryä vaikuttaa siihen, miten päällysteen alle kerääntyy kosteutta. Mitä tiiviimpi päällyste on , sitä suurempi riski on, että betonin kosteus aiheuttaa esim. liiman vaurioitumista.

Alustabetonin liiallinen kosteus voi aiheuttaa sekä liiman sideaineissa että itse päällystemateriaalissa kemiallista hajoamista sekä mikrobikasvua. Kosteus voi myös värjätä päällystemateriaaleja sekä heikentää liiman tartuntaa niin, että päällyste irtoaa alustasta.

Useimpien liimojen kriittinen kosteusraja-arvo on RH 85 % eli kosteus ei saa nousta päällysteen alla tätä korkeammaksi. Itse päällysteiden kosteusraja-arvot ovat korkeammat RH 85…90 %.

Betonin lujuusluokkasuositus on C25/30 uudisrakentamisessa.

Alustan tasaisuusvaatimukset valmistajan ohjeiden mukaan.

Klinkkeri- ja luonnonkivilaatat

Laatoitettavan alustan tulee olla tasainen ja puhdas, riittävän luja ja liikkumaton, jotta laatoitus voi säilyä ehjänä. Betonialustalle on tyypillistä pääosin kuivumiskutistumasta, mutta myös virumasta, lämpötilanmuutoksista, rakenteen painumasta johtuvat muodonmuutokset. Betonialustan muodonmuutokset vaikuttavat kiinnityslaastin valintaan sekä laatoitukseen sijoitettavien joustavien saumojen määrään. Suurilla lattiapinnoilla laatoitus tulee ruuduttaa joustavilla saumoilla, johon vaikuttaa esimerkiksi laattakoko, haluttu saumakoko, laatan reunan suoruus ja lattialämmityksen aiheuttamat muodonmuutokset.

Betonirakenteissa kutistuminen johtuu pääasiassa betonin kuivumisesta. Betonirakenne voi jatkaa kuivumista ja kutistumista vielä pitkään laatoittamisen jälkeen. Jos betonin suhteellinen kosteus on korkea laatoitushetkellä, päällystämisen jälkeinen kutistuminen voi olla niin suurta, että laatoitus irtoaa alustastaan. Mitä kuivempi betonirakenne on ennen laatoitusta sitä pienempi on kutistuma laatoittamisen jälkeen.

Taulukossa 5 esitetään arvio betonin kutistumisesta laatoituksen jälkeen laatoitushetkellä mitatun betonin kosteuden avulla.

Taulukko 5  Laatoituksen jälkeen tapahtuva betonin kutistuminen eri lähtökosteuksilla rakenteen kuivuessa kosteuteen 50 %. Käytännössä rakenteet harvoin kuivuvat alle RH 50 %:n kosteuteen (lähde: Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, 2007).

Keraamiset laatat, kuivat tilat Betonin RH (%) arviointisyvyydellä A2)
Mahdollinen kutistuma laatoituksen jälkeen1) (mm/m)
0,45…0,65 95
0,35…0,55 90
0,3…0,4 85
0,2…0,3 80
1)Kutistuma on otettava huomioon joustavien saumojen määrää suunniteltaessa sekä kiinnityslaastin valinnassa.2) Arviointisyvyys A on rakenteen paksuudesta riippuva kosteusmittaussyvyys. Kahteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa mittaussyvyys on 20 % rakenteen paksuudesta ja yhteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa 40 %. Maksimimittaussyvyys on 70 mm.

Alustan tasaisuusvaatimus valmistajan ohjeiden mukaan. Laattakoon kasvaessa alustan tasaisuusvaatimus kasvaa.

Alustan lujuusluokkasuositus on C30/37 uudisrakentamisessa.

Mosaiikkibetonilaattalattiat

betonin-ominaisuudet-ja-kayMosaiikkibetonilaattalattia on lattia, joka on valmistettu esivalmistetuista mosaiikkibetonilaatoista kiinnittämällä ne alusbetoniin joko maakostealla betonilla tai laastikiinnityksellä.  Mosaiikkibetonilaattalattiaa ei asennuksen jälkeen hiota työmaalla, vaan hionta haluttuun kiiltävyysasteeseen tehdään jo tehtaalla.

Mosaiikkibetonilaatat ovat betonista valmistettuja neliön tai suorakaiteen muotoisia laattoja. Tehdasvalmisteisen mosaiikkibetonilaatan paksuus on 16…28 mm ja koko yleensä 297 x 297 mm tai 400 x 400 mm. Mosaiikkibetonilaattoja tehdään lukuisilla eri värivaihtoehdoilla ja niitä voidaan tarvittaessa myös räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan. Mosaiikkibetonin ulkonäköä voidaan muuttaa vaihtelemalla käytettäviä kivirouheita, niiden rouhekokoa ja määrää sekä käyttämällä betonimassan valmistukseen väripigmenttejä ja erikoissementtiä.

Laattoihin voidaan haluttaessa tehdä myös reunaviisteet.  Myös ensimmäinen suoja-ainekäsittely on mahdollista tehdä jo tehtaalla. Pinnan hiontavaihtoehtoja on useita; laatan pinta voidaan hioa kiiltäväksi, mataksi tai kuulapuhaltaa.

Ohuet laatat (16…19 mm) asennetaan yleensä laastikiinnityksellä. Asennus tulee kuitenkin tehdä laatan valmistajan suosittelemalla tavalla, joko maakostealla betonilla tai laastilla. Asennustilan ja asennettavien laattojen minimilämpötila on +10 °C. Asennusalustan tulee olla luja, puhdas, kuiva ja tasainen teräshierretty betonipinta. Alustan tasaisuusvaatimus on A0 tai laattojen valmistajan ohjeiden mukaan.. Pinnasta hiotaan sementtiliima pois ja pinta imuroidaan puhtaaksi. Tartunta-aineiden käyttöä suositellaan tartunnan varmistamiseksi.

Laatoitus suositellaan saumattavaksi aikaisintaan 3…4 vrk asennuksen jälkeen. Saumaamattomalle laatoitukselle ei saa mennä kävelemään. Saumausaineena käytetään yleensä notkeaa sementti-filleriseosta. Valmis laatoitus käsitellään yhteen kertaan peruskäsittelyaineella rakennustyön ajaksi, elleivät käytetyt laatat ole jo tehtaalla valmiiksi suoja-aineella käsiteltyjä. Lisäksi laatoitus on rakennustöiden ajaksi suojattava sopivalla suojamateriaalilla (esim. maitopurkkipahvi). Suojaukseen ei saa käyttää kostuessaan väriä päästäviä materiaaleja, kuten aaltopahvia tai kovalevyä.