AJANKOHTAISTA | 4.10.2022

Hallitus hyväksyi asetuksen Betonimurske ei ole enää jätettä

Hallitus hyväksyi asetuksen Betonimurske ei ole enää jätettä
Kuva: Rudus Oy

Betonimurskeen käyttö helpottuu, kun se lakkaa olemasta jätettä. Hallitus hyväksyi viimein asetuksen betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisestä. Asetuksen myötä korkealuokkaista betonimursketta voidaan hyödyntää kuten luonnon kiviaineksia. Asetus tuli voimaan 1.9.2022.

Valtioneuvosto hyväksyi 16.6.2022 rakennusalalla tarkkaan seuratun asetuksen, jossa määritellään arviointiperusteet sille, miten jätteeksi luokiteltu betoni lakkaa olemasta jätettä eli voidaan määritellä uudelleen tuotteeksi. Tätä ”ei enää jätettä -betonia” eli EEJ-betonia voidaan käyttää kuin mitä tahansa vastaavaa betonituotetta tai betoniraaka-ainetta.

Hyväksytty asetus sisältää säännökset betonijätteen käsittelyvaatimuksista sekä betonimurskeen hyväksytyistä käyttötarkoituksista ja käyttötarkoituskohtaisista laatuvaatimuksista. Asetus tuli voimaan 1.9.2022.

Asetuksen soveltamisalaan kuuluu arviolta miljoona tonnia betonijätettä vuodessa. Asetus edistää betonijätteen jalostamista ja luo mahdollisuuksia uusiobetonin markkinoille. Betonituotteiden valmistus betonijätteestä olisi arvonlisältään korkeampaa kuin esimerkiksi murskeen hyödyntäminen maarakentamisessa. Asetus voi myös alentaa raaka-ainekustannuksia betonimurskeen käyttökohteissa. Asetuksen tavoitteena on sujuvoittaa hallinnollisia menettelyitä, kun jäteluonteeseen liittyvistä ennakollisista hyväksymismenettelyistä, kuten lupahakemuksista tai rekisteröinneistä, voidaan luopua.

Ympäristöriskien estämiseksi asetuksessa asetetaan betonimurskeen haitta-aineille tiukat raja-arvot ja raaka-aineen laadunvalvontavelvoitteet pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi.

”Materiaalien jätteeksi luokittelun päättyminen eli ns. ei enää jätettä -menettely on tärkeä, mutta myös monimutkainen kysymys kiertotalouden näkökulmasta. Materiaaleja halutaan uusiokäyttöön, mutta samalla on varmistettava, että ne ovat riittävän puhtaita ja laadukkaita korvatakseen neitseellisiä materiaaleja”, erityisasiantuntija Jouni Nissinen ympäristöministeriöstä kertoo.

Sääntely tuo betonijätteen käyttöön yhden uuden väylän. Betonimurskeen vanhat käyttötavat, kuten ns. MARA-asetuksen (valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden käytöstä maarakentamisessa) mukainen maarakennuskäyttö, jäävät voimaan.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Jouni Nissinen
puh. 029 525 0028
jouni.nissinen@gov.fi