Rakennukset | NRO 2/2023

Pääkonttorista ainutlaatuiseksi asuintaloksi – Töölön Kesäkatu

Jukka Linko, arkkitehti SAFA, Arkkitehtiryhmä A6 Oy

Pääkonttorista ainutlaatuiseksi asuintaloksi – Töölön Kesäkatu
Uusi julkisivu. Ensimmäisen kerroksen yläpuolella olevat, ulkopuolelle lasiseinän läpi jatkuvat kaksoispalkistot ovat keskeinen osa talon rakennetta ja näkyvät myös ulkopuolelle. Kuva: Sami Saastamoinen

Arkkitehtonisesti uniikki Yleisradion entinen pääkonttori Helsingissä remontoitiin täydellisesti 146 asunnon asuintaloksi. Kohde oli yksi haastavimmista. Iän vuoksi rakenteisiin tarvittiin vaativia vahvistustöitä. Julkisivusta iso osa on suojeltu, joten uudistaminen oli millintarkkaa työtä. Nyt Kesäkadulla ovat asukkaiden yhteiskäytössä monia tiloja, kuten kylpylä, verstas, kuntosali, autohalli – jopa koirien pesupaikat.

Haastavat lähtökohdat ja tavoitteet

Kohde sijaitsee Helsingin Töölön kaupunginosassa Merikannontien ja Mechelininkadun välissä entisen Autopataljoonan pohjoispuolella. Autopataljoonan korttelin pohjoisosa lohkaistiin vuoden 1966 asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialueeksi Yleisradion toimitiloja varten. Tontista on edelleen erotettu pohjoisosasta 1990-luvulla suurehko alue asuntorakentamiseen. Vuonna 2013 jäljelle jäänyt autopataljoonan alue kaavoitettiin ja kunnostettiin asuin- ja liiketilakäyttöön. Asemakaavan mukaisesti Autopataljoonan alueelle on rakenteilla vielä yksi uusi asuinrakennus kohteen naapuriin, arkkitehti Steven Hollin suunnittelema Meander, joka valmistunee loppuvuonna 2024.

Kohteena oleva rakennus kaavoitettiin vuonna 2017 asuinkäyttöön ja toteutunut suunnitelma on tämän asemakaavan mukainen. Kaavamuutoksen teetti muutoksen rakennuttanut Auratum Asunnot Helsinki Oy. Hankesuunnitelman kaavamuutosta varten laati arkkitehti Timo Vormala, ja tässä vaiheessa tehtiin tärkeimmät päätökset muutosten sisällöstä. Olemassa ollut toimistorakennus suojeltiin sr-2 -merkinnällä. Suojelumääräykset koskivat rakennuksen ulkohahmon lisäksi kolmea pääporrashuonetta sekä 1. kerroksen tärkeimpiä sisätiloja ja julkisivuja. Mechelininkadun päätyyn katutasoon sai kuitenkin avata uusia ikkunoita liiketiloja varten. Rakennuksen pitkille sivuille sai rakentaa ulokeparvekkeita, mikä oli rakennuksen ulkoasua eniten muuttanut toimenpide. Tämä oli kuitenkin rakennuttajan esittämä asuntojen houkuttelevuuden kannalta välttämätön muutos, jotta hankkeeseen ryhdyttäisiin. Entisen ullakon tilalle sai rakentaa massoittelultaan alkuperäisen kaltaisen, päämassasta sisään vedetyn asuinkerroksen. Sen sijaan ensimmäiseen kerrokseen ei saanut sijoittaa asuntoja. Rakennuksen vesikaton yläpuolelle ei saanut sijoittaa teknisiä laitteita tai laitetiloja.

Toimistorakennuksessa oli seitsemän kerrosta, sisään vedetty ullakkokerros, kellarikerros ja pihakannen alainen autohalli sekä koko kannen kattanut asfaltoitu pysäköintialue. Rakennuksen on alkujaan suunnitellut arkkitehti Kurt Simberg ja se valmistui vuonna 1968 Yleisradion toimitaloksi. Yleisradion muutettua Pasilaan rakennus toimi vielä Suomen Ympäristökeskuksen käytössä vuoteen 2018, jonka jälkeen aloitettiin kohteen muutos asuinrakennukseksi.

Auratumin esittämä tavoite oli tehdä rakennuksesta Suomen hienoin asuntokohde. Toimistotalon syvän rungon vuoksi tavoitteena eivät olleet tietyt huonemäärät pinta-alaa kohden. Pääasiana oli, että asunnoista saataisiin hyviä, asuttavia ja edustavia. Asuntojen pinta-alojen vaihtelu haluttiin melko suureksi.

Molemmin puolin rakennuksesta avautuvat avarat näkymät ympäröivään kortteliin ja sen puistomaisille pihoille. Itäpäädystä näkyvät Hesperian sairaalan puistoalue ja lännessä Seurasaarenselkä. Kuva: Sami Saastamoinen
Julkisivu Mechelininkadulle. Kuva: Sami Saastamoinen

Suunnittelusta toteutukseen

Kohteen muutostyön toiminnallinen rakenne lähti kolmesta suojellusta porrashuoneesta. Näiden mukaan rakennus jaettiin kolmeksi erilliseksi, suurehkoksi lamelliksi. Reunimmaiset portaat olivat toimistotalon osastoituja poistumistieportaita. Keskimmäinen, ikoninen kierreporras oli sen sijaan aulatilaan liittyvä avoporras, joka osastoitiin aulasta palolasiseinällä siten, että aulan alkuperäinen hahmo säilyi näkyvänä. Porrashuoneisiin liitettiin kerroksittain osastoidut käytävät, joiden avulla saatiin muodostettua halutun kokoisia asuntoja. Syvän rungon vuoksi suurin osa asunnoista avautuu vain yhteen suuntaan. Molemmin puolin rakennuksesta avautuvat avarat näkymät ympäröivään kortteliin ja sen puistomaisille pihoille. Itäpäädystä näkyvät Hesperian sairaalan puistoalue ja lännessä Seurasaarenselkä.

Katolla sijainnut puolilämmin ja osin kylmä ilmanvaihtokonehuone, tekniset tilat ja niiden jatkeena ollut sauna- ja kokoustila purettiin. Tilalle rakennettiin massoittelultaan samaan tapaan muusta rakennuksesta sisään vedetty uusi asuinkerros, johon tehtiin rakennuksen suurimmat kattoterassein varustetut asunnot. Säilytettävistä portaista C-porras jatkettiin 8. kerrokseen ja muidenkin portaiden yläosia korotettiin, jotta kattoterassiasunnot saatiin esteettömiksi.

Näyttävien portaiden paikalla valettuja mosaiikkibetonipintoja toteutettiin vanhojen portaiden mukaisesti. Mahonkiset kaiteiden yläpinnat ja käsijohteet kunnostettiin ja käsijohteiden alapintoihin piilotettiin uudet led-valonauhat. Porrasaukkojen kohdalla betonisiin umpikaiteisiin lisättiin messinkiset käsijohteet, jotta nykyiset turvamääräykset täyttyisivät.

Porrashuoneiden suojelun vuoksi porrashuoneiden korkeusasemat pysyivät ennallaan. Muilta osin kerrostasoilta purettiin 50 mm paksu pintalaatta ja tämän jälkeen lattiaa korotettiin 100 mm, jotta tarvittavat kylpyhuoneiden kaadot ja vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä saatiin asennettua. Esteetön kulku asuntoihin hoidettiin siten, että osastoidusta porrashuoneesta porraskäytävään tehtiin 25 mm kynnys ja porraskäytävästä asuntoon toinen 25 mm kynnys.

Reunimmaisissa porrashuoneissa oli kummassakin kaksi hissiä, joista isompien tavarahissien paikalle rakennettiin tekniikkakuilut. Aulan neljästä hissistä yksi jätettiin keskimmäisen lamellin käyttöön ja kolmen tilat liitettiin asuntoihin.

Koska rakennus jaettiin erillisiksi lamelleiksi aiemmin yhtenäisten kahden poistumisportaan toimiston sijaan, jouduttiin rakennuksen pelastusjärjestelyt muuttamaan. Rakennuksen pitkille sivuille tarvittiin pelastustiet ja nostopaikat, joiden avulla asuntojen uusia parvekkeita voitiin käyttää varapoistumisteinä. Tämän vuoksi rakennuksen eteläpuolisen pysäköintihallin rakenteet jouduttiin uusimaan tontin rajalla sijainnutta autohallin tukimuuriseinää lukuun ottamatta, ja sitäkin vahvistettiin. Pelastustien ja nostopaikkojen vaatimaa järeämpää kansirakennetta voitiin samalla käyttää hyväksi kannen autopaikkojen tilalle tehtyjen istutusalueiden aiheuttaman lisäpainon kantamiseen. Autohallin lattian alle louhittiin tilaa hulevesien viivytysputkistolle ja muulle tekniikalle. Länsipäädyn alkuperäinen kansirakenne säilytettiin, koska sinne asti ei tarvittu nostopaikkoja. Merikannontien puoleisen autohallin julkisivun betonielementit uusittiin alkuperäisten elementtien huonon kunnon vuoksi.

Rakennuksen eteläpuolisen pysäköintihallin rakenteet jouduttiin uusimaan tontin rajalla sijainnutta autohallin tukimuuriseinää lukuun ottamatta. Kuva: Janne Hietala

Mittatarkkaa rakennesuunnittelua

Rakennusrungon kantavuus tarkasteltiin nykyisen rakennuksen rakennesuunnitelmien avulla, joten tämän vuoksi runkoa ei tarvinnut juurikaan vahvistaa. Alkuperäisiä rakennesuunnitelmia oli kattavasti saatavilla rakennusvalvonnan arkistosta. Suuren osan suunnitteluajasta rakennus oli toimistokäytössä, joten sitä ei päästy sisältä päin mittaamaan, mutta alkuperäiset suunnitelmat osoittautuivat hyvinkin tarkkaan toteutuksen mukaisiksi. Suurena apuna olivat myös alkuperäiset arkkitehtisuunnitelmat ja valokuvat vasta valmistuneesta rakennuksesta sekä huolella tehty rakennushistoriaselvitys (Mona Schalin ja Kati Salonen).

Uudet huoneistojen väliset seinät tehtiin lisäpainon minimoimiseksi kevytrakenteisina kipsilevyseininä, jolloin myös niiden sijainti oli vapaasti valittavissa. Välipohjien palonkesto- ja ääneneristysominaisuuksia parannettiin ylä- ja alapuolisin lisärakentein.

Ensimmäisen kerroksen yläpuolella olevat, ulkopuolelle lasiseinän läpi jatkuvat kaksoispalkistot ovat keskeinen osa talon rakennetta korostavaa ulkonäköä niin ulkopuolella kuin 1. kerroksen aula- ja muissa tiloissa. Ulkopuolella varsinaiset kantavat palkit oli eristetty 20 mm korkkilevyllä, jonka päällä oli 50 mm paksu betonikuori. Kuoria avatessa huomattiin, että palkin ja ulkokuoren väliin oli päässyt kosteutta ja palkin päiden raudat olivat pahasti ruostuneita. Palkkien päitä raudoitettiin uudelleen ja uudet ulkokuoret korvattiin rapatuilla levyillä, jolloin lämpöeristeitä saatiin kasvatettua. Palkkien yläpuoliset vesieristeet korjattiin ja päällystettiin alkuperäisten suunnitelmien mukaisilla messinkisillä vesipelleillä.

Nämä ulokepalkit kantavat julkisivua, joka koostuu julkisivussa näkyvistä, kantavista betonipilastereista ja niiden välisistä välipohjaa kantavista betonipalkeista sekä ikkunanauhoista.

Ulkoseinien paikalla valetut betonipilasterit ja palkit oli verhoiltu klinkkeripintaisilla betonisilla kuorielementeillä. Ulkoseinien kantaviin palkkeihin tehtävien uusien parvekeovien loveusten takia ulkoseinien palkkeja täytyi vahvistaa järeillä teräspalkeilla, jotka jäivät kantavan sisäkuoren ja uusien ulkokuorielementtien väliin piiloon. Rakennesuunnittelijan mukaan parvekkeen oviaukosta voitiin kuitenkin tehdä yhtä hyvin kaksi metriä leveät, jolloin syvään runkoon saatiin olennaisesti lisää valoa parvekkeen ja huoneiston välisen liukulasiseinän avulla. Parvekkeiden rakenteet tehtiin mahdollisimman kevyiksi, pääosin teräsrakenteisiksi riippurakenteiksi ja niiden koko rajoittui painovaatimusten mukaan, kuitenkin käytettävyyden kannalta mahdollisimman suuriksi. Parvekkeet toteutettiin asemakaavan vaatimusten mukaisesti mahdollisimman ilmavina ja läpinäkyvinä, lasiset parvekekaiteet ovat tolpattomia. Näin parvekkeiden läpi näkyy alkuperäisen julkisivun hahmo.

Ulkoseinien klinkkeriverhoukset olivat vaurioituneita, osa klinkkereistä oli pudonnut ja osa oli poistettu turvallisuussyistä, osa klinkkereistä oli halkeillut. Jäljelle jääneet klinkkeriosat oli suojattu teräsverkoin putoamisen varalta. Alkuperäiset klinkkerit oli tehty Helsingin Arabian tehtaalla, eikä samanlaisia enää ollut saatavilla. Klinkkereitä jäi kuitenkin rakennuksen sisätiloihin 1. kerroksen aulaan ja kahteen porrashuoneeseen.

Julkisivun laatoitetut kuorielementit uusittiin alkuperäisen profiloinnin mukaisilla kuitubetonielementeillä. Samalla julkisivun lämpöeristystä voitiin parantaa ohuemman kuorirakenteen ansiosta. Kuorielementtien muottien tekemiseen käytettiin alkuperäisiä klinkkereitä, jolloin erityinen, kaarevapintainen klinkkerien muoto säilyi. Elementeistä tehtiin useita värimalleja, joista valittiin rakennukseen sopiva yhdessä rakennusvalvonnan ja kaupunginmuseon edustajien kanssa. 2.–7. kerrosten ikkunat uusittiin vastaamaan nykyisiä lämmön- ja äänieristysmääräyksiä.

Ensimmäisen kerroksen länsipäässä purettiin alkuperäinen, puoli kerrosta aulatiloja ylempänä ollut välipohja, jonka alapuolella oli ollut Yleisradion studiotiloja ja yläpuolella hyvin matalassa kerroksessa huoltohenkilökunnan asuntoja. Nämä olivat myöhemmin muutettu Ympäristökeskuksen kirjastotiloiksi. Näin saatiin tehtyä esteettömästi aulaan liittyvä kylpyläosasto, jossa ovat uima-altaan ja saunojen lisäksi mm. kylmäallas ja höyrysauna. Samalla saatiin riittävä alatila uima-allasta varten. Allashuoneen päätyyn avattiin uusi ikkunaseinä ja uusi kulkuyhteys pihan oleskeluterassille ja näkymä merelle.

Paljon säilytettiin ja uusittiin

Ensimmäisen kerroksen ikkunaseinät oli tarkoitus alunperin säilyttää. Ikkunat oli kuitenkin upotettu ympäröiviin rakenteisiin siten, ettei laseja voitu vaihtaa tarpeellisiksi turvalaseiksi rikkomatta ikkunarakenteita. Uudet ikkunat tehtiin alkuperäisten kaltaisiksi ja profiileiltaan messinkipintaisiksi ikkunoiksi.

Mechelininkadun päätyyn tehtiin asemakaavan sallimat liiketilat ja näille avattiin umpinaisen graniittiseinän tilalle yhtenäinen lasiseinä. 1. kerroksen julkisivun graniittiverhousta jouduttiin osittain irrottamaan muun muassa autokannen ja sen vesieristeen rakentamisen yhteydessä. Osa kivistä oli vaurioitunut, mutta uusien ikkuna-aukkojen paikalta saatujen kivilevyjen ansiosta graniittiverhoukset saatiin koottua kokonaan alkuperäisistä kivilevyistä.

Pääaulan kalkkikivilattia säilytettiin. Alkuperäinen puualakatto irrotettiin talotekniikan asentamista varten. Alkuperäiset laudat palautettiin takaisin uuden pintakäsittelyn jälkeen. Alakaton ulkopuolelle jatkuneet puuosat olivat niin huonokuntoisia, että ne uusittiin. Rakennukseen aulatiloihin suunnitellut alkuperäiset kattovalaisimet kunnostettiin ja palautettiin alkuperäisille paikoilleen. Samoin aulan alkuperäisiä messinkijalustaisia nahkasohvia kunnostettiin.

Uusittuun pääaulaan liittyy lasiseinin erotettuja muita oleskelutiloja ja keittiöllä varustettu kabinetti. 1. kerroksessa on myös kuntosali, polkupyörävarastoon liittyvä verstastila ja talopesula. Porrashuoneiden sisäänkäyntien yhteydessä on koirien, apuvälineiden ja kuraisten ”lapsien” pesupaikka.

Katolla sijainnut puolilämmin ja osin kylmä ilmanvaihtokonehuone/tekninen tila ja sen jatkeena oleva sauna- ja kokoustila purettiin. Tilalle rakennettiin massoittelultaan samaan tapaan muusta rakennuksesta sisään vedetty uusi asuinkerros. Säilytettävistä portaista C-porras jatkettiin 8. kerrokseen ja muidenkin portaiden yläosia korotettiin, jotta kattoterassiasunnot saatiin esteettömiksi.

Ilmanvaihtokojeet ovat huoneistokohtaisia. Asunnot on varustettu vesikiertoisella lattialämmityksellä sekä viilennysjärjestelmällä. Autohalli ja kellari on varustettu sprinkler -järjestelmällä. Suurin osa autopaikoista on varustettu sähkölatauspisteillä. Autohallissa on myös erillinen autonpesutila. Alkuperäiset väestönsuojat säilytettiin väestönsuojakäytössä.

Suuresta rakennusosien uusimisasteesta johtuen rakennusosien kosteudenhallinnassa, taloteknisissä järjestelmissä ja sisäilmaolosuhteissa on voitu noudattaa voimassa olevia rakentamismääräyksiä ja -ohjeita. Talotekniset järjestelmät on rakennettu kaikki kokonaan uudestaan.

Rakennesuunnittelussa onnistumisia

Poikkeuksellista tässä kohteessa oli, että rakennesuunnittelija teki rakennemallin betonirungosta heti alussa ennen kuin talotekniikkaa alettiin sovittaa sisään. Arkkitehti pystyi heti reagoimaan vanhan betonirungon ahtauteen ja talotekniikan tilavaatimuksiin asuntojen plaanien alkuvaiheen suunnittelussa.

Rakennesuunnittelija teki rakennemallin betonirungosta heti alussa ennen kuin talotekniikkaa alettiin sovittaa sisään. Kuva: Janne Hietala

”Tässä Insinööritoimisto Erkki Juvan alkujaan konstruoimassa rakennuksessa olivat esivalmisteiset julkisivuelementit niin tarkkaan suunniteltu, että paikallavalettu betonirunkokin saatiin todella hyvin mitoilleen. Kiitos tarkkuudesta myös arkkitehti Kurt Simbergin julkisivumateriaalin valinnalle, mikä vaati valmistukselta mittatarkkuutta. Kaikki vanhat reikätiedot siirrettiin malliin ja niitä pystyttiin käyttämään heti alussa talotekniikan suunnittelussa”, kertoo toimitusjohtaja Simo-Pekka Valtonen Insinööritoimisto Mehto Oy:stä.

Betonirungon mallinnus tehtiin silloin, kun vuokralaiset olivat vielä paikalla ja sisäpuolen skannauksissa väliseinät ja pintaverhoukset vielä haitallisesti olivat paikoillaan. Kevytpurun jälkeen Tietoa Finland teki vielä tarkistusmittaukset ja -skannaukset, jolloin todettiin, että vanhat piirustukset pitivät todella hyvin paikkaansa.

”Oikea-aikaisen mallitiedon saaminen on edelleen aina ongelma korjauskohteissa, mutta tässä kohteessa onnistuttiin hyvin”, kertaa rakennesuunnittelija Joni Tuomi.

Betonijulkisivut valettiin kuitubetonilla

Uusien julkisivujen kuorielementit valettiin rakennuksen julkisivun 3d-mallinnuksen avulla valmistettuihin silikonimuotteihin. Silikonimuotti toisti vanhan klinkkerilaatan mukaan tehdyn muodon ja uran erinomaisen hyvin. ”Koska julkisivujen elementeissä oli paljon toistoa, muotteja pystyttiin käyttämään useampaan kertaan”, kertoo Betoniluoma Oy:n toimitusjohtaja Mikko Torvela.

Uusien kuorielementtien paksuudet vaihtelevat 40…70 mm välillä ja osassa elementeissä on myös paksunnoksia. Julkisivujen kuitubetonissa on käytetty makropolymeerikuitua ja lisäksi elementeissä on ruostumaton raudoitus. Kuitubetonista tehtiin useita värimalleja. Betonimassassa käytettiin valkosementtiä ja valkoharmaata kalkkikiveä sekä massaa sävytettiin hieman kellertäväksi.

Kaikkiaan julkisivuelementtejä toimitettiin Kesäkadulle noin 2100 kpl. Haastavinta elementtien tekemisessä olivat julkisivukuvioinnin toteuttaminen, korkea vaatimustaso betonimassan tasavärisyydelle ja logistiset järjestelyt ohuiden ja korkeiden elementtien (pilareiden koteloelementit) kanssa. ”Näihin haasteisiin löydettiin kuitenkin mielestäni hyvät ratkaisut. Yhteistyö arkkitehdin, tilaajan ja muiden hankkeen osapuolten kanssa sujui hyvin. Saimme olla mukana jo varhaisesta vaiheesta saakka. Julkisivuelementtejä ja niiden valmistustapaa kehiteltiin vaiheittain pitkän aikaa ja etenemistä tarkasteltiin useiden koevalujen avulla”, kiittää Torvela.

Töölön Kesäkatu

Töölön Kesäkatu
Parvekkeet toteutettiin asemakaavan vaatimusten mukaisesti mahdollisimman ilmavina ja läpinäkyvinä. Uuteen autohalliin on ajo Merikannontien kautta. Kuva: Sami Saastamoinen

Osoite: Merikannontie 5, Helsinki
Bruttoala: 23 380 m2
Tilavuus: 78 800 m3
Huoneistoala:

  • asuinhuoneistot 12 471 m2
  • liikehuoneistot 186 m2
  • yhteensä 12 657 m2

Asuntojen lukumäärä: 146 kpl
Keskipinta-ala: 85,4 m2
Autopaikkoja yhteensä 114 kpl, liikuntaesteisten autopaikkoja on yhteensä 5 kpl, sähköauton latauspisteitä 106 kpl
1 autonpesupaikka

Valmistumisvuosi: 1968
Kiinteistön koko: 3 rappua, 8 kerrosta
Asunnot: Yhteensä 146 38–221-neliöistä asuntoa. 8. kerroksen asunnoissa on terassit, kerrosten 2–7 asunnoissa on 8-neliöiset täyslasitetut parvekkeet, osassa asunnoista kaksi parveketta

Energialuokka: B2018

Suojeltua: Aulan tilajako, porrashuoneet, julkisivun jäsentely ja Leena Kolisen suunnittelemat aulan valaisimet sekä nahkasohvat

Rakennuttaja: Auratum Asunnot Oy
Rakentaja: Skanska Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtiryhmä A6 Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy
Sisustusarkkitehti: Puroplan Oy, Jaakko Puro
Pihasuunnittelu: Sitowise Oy