Kiertotalous | NRO 1/2023

Betonimurske – jätettä vai ei? Ja mitä väliä sillä on?

Tuuli Kunnas, dipl.ins., standardisointipäällikkö, Rakennustuoteteollisuus RTT

Betonimurske – jätettä vai ei? Ja mitä väliä sillä on?
Betoni-EEJ-asetusta sovelletaan valmistajaan, jolla on ympäristölupa betonijätteen murskaustoimintaan tai jonka toiminnassa murskataan betonijätettä kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (858/2018) nojalla. Purkutyömaalla ei siis voi tuottaa EEJ-betonimursketta.

Syyskuun 2022 alussa astui voimaan pitkään odotettu ”Ei enää jätettä” -asetus (EJJ), jonka mukaan betonimursketta ei luokitella enää jätteeksi. EEJ-betonimursketta voidaan nyt käyttää kiviaineksena maan-, talon- ja viherrakentamisessa tietyin reunaehdoin kuten mitä tahansa vastaavaa luonnonkiviainesta. EEJ-betonimursketta voidaan käyttää raaka-aineena myös valmisbetonin ja betonituotteiden valmistuksessa.

Jätelain mukaan jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Jätteen käsittely edellyttää lupaa eikä jätettä, esimerkiksi betonijätettä, saa kuka tahansa murskata tai ottaa käyttöön. Materiaalin tai tuotteen jätestatus on näin ollen käytön mahdollisuuksia voimakkaasti rajaava tekijä. Betonimurskeen osalta on totuttu toimimaan ns. MARA-asetuksen (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa) mukaan. Se mahdollistaa jätestatuksen omaavien tiettyjen materiaalien käytön asetuksessa määriteltyjen edellytysten täyttyessä ilman ympäristölupaa. MARA-betonimursketta voi käyttää vain MARA-asetuksen sallimiin käyttökohteisiin ja MARA-asetuksessa esitetyin rajauksin. Betonimurske on mm. aina peitettävä ja asetuksella rajoitetaan kerrospaksuuksia. Valmis MARA-betonimurske on aina jätettä ja sen käytöstä on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle. Mikäli MARA-betonimurske on markkinoilla, on sillä oltava suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä.

Jätteestä EEJ:ksi (Ei Enää Jätettä)

Jäte voi kuitenkin kokonaan lakata olemasta jätettä. Jätteeksi luokittelun päättymiseen on kolme tietä: EU-säädös, valtioneuvoston asetus tai tapauskohtainen päätös. EU-säädöksiä on annettu lasimurskalle, rauta-, teräs- ja alumiiniromulle sekä kupariromulle. Suomessa on jätelain perusteella annettu yksi jätteeksi luokittelun päättymisestä säätävä valtioneuvoston asetus: Valtioneuvoston asetuksen betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista 466/2022. Tämä betoni-EEJ-asetus on merkittävä, koska EEJ-betonimurskeen käytöstä ei tarvitse ilmoittaa viranomaiselle eikä käyttöä rajoiteta MARA-asetuksen kaltaisesti.

Kuka EEJ-betonimursketta voi valmistaa?

Betoni-EEJ-asetusta sovelletaan valmistajaan, jolla on ympäristölupa betonijätteen murskaustoimintaan tai jonka toiminnassa murskataan betonijätettä kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (858/2018) nojalla. Purkutyömaalla ei siis voi tuottaa EEJ-betonimursketta.

Purkutyömaalla ei voi tuottaa EEJ-betonimursketta, mutta purkubetoni voi olla EEJ-betonimurskeen raaka-aine.

Mistä EEJ-betonimursketta voi valmistaa ja mihin sitä voi käyttää?

Syöttöpanoksena voi olla käyttämätön betoni (esim. käyttämätön valmisbetoni), käyttämättömät betonituotteet ja käytettyä betoni (purkubetonia). Mahdolliset käyttökohteet määräytyvät käytetyn syöttöpanoksen mukaan. Kaikista syöttöpanoksista voidaan tuottaa talonrakentamisen ja maarakentamisen sitomatonta kiviainesta sekä betonikiviainesta (kuva: Käyttökohteet EEJ-betonimurske).

EEJ-betonimurske on aina CE-merkittyä ja ns. kolmas osapuoli osallistuu sen varmentamiseen, joten suoritustasoilmoituksessa on tästä merkkinä ’AVCP 2+’.

EEJ-betonimurskeen valmistaja huolehtii asetuksen edellyttämistä testaustoimista. EEJ-betonimurskeen käyttö rinnastuu neitseellisen luonnonkiviaineksen käyttöön. Käytöstä ei ilmoiteta viranomaiselle, kerrospaksuutta tai rakenteita ei ole rajoitettu, eikä mursketta tarvitse peittää. Normaalit rakennuslupakäytännöt ovat voimassa ja tekninen soveltavuus on tarkistettava siinä missä luonnonkiviaineksellekin.

  • Valmistaja toimittaa EEJ-betonimurskeen mukana käyttöohjeet, joissa mainitaan seuraavaa:
  1. betonimursketta ei saa sijoittaa pohjaveden pinnan alapuolelle;
  2. käytettäessä betonimursketta vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella tai muuhun vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella etäisyyden pohjaveden pintaan tulee olla pysyvästi vähintään 2 metriä;
  3. murskeen läpi suotautuvan tai huuhtoutuvan veden pH-arvo on noin 11, mikä on huomioitava käytettäessä betonimursketta korroosiolle alttiiden muiden rakenteiden tai pintavesien välittömässä läheisyydessä. Nämä ohjeet huomioiden EEJ-betonimursketta voidaan käyttää laajasti.
  • Betoni-EEJ-asetuksen myötä betonimursketta voidaan käyttää myös betonikiviaineksena, mitä MARA-asetus ei ole mahdollistanut lainkaan.

  • Talonrakentamisella tarkoitetaan asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettujen kiinteiden tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettujen rakennusten, rakennelmien, rakenteiden taikka laitosrakennusten ja -rakennelmien rakentamista
  • Maarakentamisella tarkoitetaan väylien, kenttien ja vallien ja muun vastaavan infrastruktuurin rakentamista sekä rakennusten pohjarakentamista
  • Viherrakentamisella tarkoitetaan puistojen, koristepuutarhojen ja pihojen sekä muiden istutettujen viheralueiden rakentamista ja hoitoa

Artikkeliin liittyviä aiheita