Infra ja ympäristörakentaminen | NRO 1/2024

Raide-Jokeri palkittiin Vuoden 2023 Betonirakenteena

Dakota Lavento, toimittaja | Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni

Raide-Jokeri palkittiin Vuoden 2023 Betonirakenteena
Kuva: Raide-Jokeri

Lokakuussa käyttöön otettu Raide-Jokeri on poikkeuksellisen monipuolinen betoni-infrakohde. Raide-Jokeri palkittiin Vuoden 2023 Betonirakenteena Betonipäivillä Espoon Dipolissa 25. tammikuuta 2024.

Lokakuussa 2022 käyttöön otettu Raide-Jokeri on kilpailun tuomariston mukaan esimerkillisesti johdettu suurhanke, jonka merkitys sekä yhteiskunnalle että kaupunkiympäristölle on suuri. Hankkeessa toteutuvat kestävän kehityksen periaatteet ja sen seurannaisvaikutukset johtavat yhdyskunta- ja ympäristökehitystä vahvasti positiiviseen suuntaan. Vähäpäästöisen ja toimivan joukkoliikenteen kilpailukykyä voidaan lisätä entisestään, kun pikaraitiotie Raide-Jokeri parantaa alueellista poikittaisliikennettä.

Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen ja energian käytön väheneminen nostavat myös alueellista kilpailukykyä.

Raide-Jokeri tuo kokonaan uuden rakennetun elementin kaupunkiympäristöön. Hankkeessa on ollut tavoitteena, että pikaraitiotie sulautuu erilaisiin ympäristöihin linjan varrella, mutta muodostaa kuitenkin pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän tunnistettavan osan.

Tuomariston näkemyksen mukaan Raide-Jokerin onnistunut sovittaminen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen on pohjautunut nimenomaan laajamittaiseen betonin käyttöön ja oleelliselta osin myös aiemmin rakennettujen betonirakenteiden muuntojoustavuuteen.

Vuoden betonirakenne -palkinnon vastaanottivat (vasemmalta): Kyösti Ratia, YIT Infra Oy, Jari Mäkynen, Ramboll Finland Oy, Esko Rechardt, Ramboll Finland Oy, Jussi Luokkakallio, Sitowise Oy, Vesa Rönty, Espoon kaupunki ja Artturi Lähdetie, Kaupunkiliikenne. Kuva: Tero Pajukallio

Betonia valuihin ja taitorakenteisiin

Raide-Jokerin linjalle on rakennettu yksitoista uutta siltaa ja korjattu tai levennetty yhdeksää siltaa. Lisäksi maaperäolosuhteet ovat edellyttäneet laajamittaisia paalutuksia ja paalulaattojen rakentamista useisiin kohteisiin. Linjan varrelle on rakennettu betonisia tukimuureja yhteensä seitsemääntoista kohtaan. Betonielementtirakenteisia sähkönsyöttöasemia hankkeessa toteutettiin yhteensä viisitoista kappaletta. Sähkönsyöttöasemiin kehitettiin linjalle tunnistettava umbra-värjätty punaruskea yhtenäinen arkkitehtoninen ilme.

Erityinen osa hanketta oli Huopalahden aseman alikulun leventäminen raitiotieliikenteelle sopivaksi, sillä aseman alittavaa tunnelirakennetta levennettiin yli 27 metriä. Leventäminen sisälsi poikkeuksellisen paljon yhteensovittamista alueen muiden työryhmien, kuten maa-, rata- ja sähkörakentajien sekä verkosto-omistajien kanssa.

Huomionarvioisia taitorakenteita ovat myös Patterimäen kalliotunnelin betoniset suuaukot, joiden toteuttamisen haasteena oli rakenteiden poikkeuksellinen massiivisuus. Sen vuoksi betonin kovettumislämpötilaa oli alennettava rakenteeseen asennetulla jäähdytysvesiputkistolla.

Itäkeskuksen Varikkotiellä jouduttiin toteuttamaan niin ikään poikkeuksellisia betonirakenteita, koska metron syöttöraidesillan perustuksia ei voitu rasittaa uusilla rakenteilla. Siksi metroradan paalukenttien yli rakennettiin uusi maanalainen silta. 70-metrisen maasillan välittömässä läheisyydessä sijaitsee yli 200 metriä pitkä pohjavesikaukalo.

Vantaanjoen yli rakennettiin kaksi uutta vesistösiltaa, toinen raitiotielle ja baanalle sekä toinen rantaraittien käyttäjille. Joessa elää rakennuspaikan kohdalla uhanalainen vuollejokisimpukka, jonka säilymisestä huolehdittiin siltaa rakennettaessa siirtämällä simpukat rakentamisen ajaksi yläjuoksulle.

Hankkeessa toteutettiin myös katuympäristön monimuotoisuutta parantavia ratkaisuja. Näitä ovat muun muassa paahdeketojen rakentaminen raitiotien luiskiin sekä nurmiraiteet, jotka lisäävät viheralaa katutilassa ja parantavat sen viihtyisyyttä. Viherpinnat sitovat katuympäristössä pölyä ja parantavat kaupungin mikroilmastoa.

Tuomariston mielestä hyvin perustellut, laajamittaiset infrahankkeet ovat toimiva keino vastata ajan ympäristöhaasteisiin. Tiiviiden yhdyskuntarakenteiden kehitystä tukevien joukkoliikenneratkaisujen vaikutukset tulevaisuuden ympäristön laatuun ovat mitattavissa jo tänään.

Palkitsemalla Raide-Jokeri -hankkeen vuoden 2023 Betonipalkinnolla kilpailun tuomaristo haluaa samalla kannustaa tulevien merkittävien infra- ja joukkoliikennehankkeiden toteuttajia panostamaan ympäristön laatuun niin teknisin kuin arkkitehtonisin keinoin.

Pikaraitiotie aloitti liikennöinnin Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä lokakuussa 2023 yli puoli vuotta alkuperäistä tavoitetta aiemmin.

Raide-Jokerin kuljettajan näkymä Patterimäen tunnelin läntiseltä suuaukolta. Patterimäen tunnelin kokonaispituus on 347 metriä, josta kalliotunnelia on 296 metriä ja betonitunnelia 51 metriä. Kuva: Raide-Jokeri

Vuoden Betonirakenne 2023-kilpailun voittaja Raide-Jokeri

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin:

Rakennuttaja: Helsingin kaupunki ja Espoon kaupunki sekä Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy
Suunnittelijat: Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco Finland Oy
Urakoitsijat: YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy

Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty vuodesta 1970 lähtien ja vuonna 2023 se järjestettiin 54. kerran. Tällä kertaa kilpailuun osallistui 10 ehdotusta. Palkinto annetaan vuosittaisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle, joka parhaiten edustaa suomalaista betonirakentamista. Tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja -rakentamista. Kilpailun järjesti Betoniteollisuus ry.

Vuoden Betonirakenne 2023 tuomaristo:

Toimitusjohtaja, Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry, tuomariston puheenjohtaja
Arkkitehti SAFA, Pekka Pakkanen, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Rakennusarkkitehti RIA, Mika Suihko, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA
Dipl.ins., Pekka Talaskivi, RIL ry
Dipl.ins., Mirva Vuori, Suomen Betoniyhdistys ry
Päätoimittaja, Tapio Kivistö, Rakennuslehti
Päätoimittaja, arkkitehti SAFA, Maritta Koivisto, Betoniteollisuus ry, Betoni-lehti, tuomariston avustaja

Monipuolinen betonikohde

Vantaanjoen yli rakennettiin raitiosilta, joka korvasi vuonna 2021 puretun Maaherrantien sillan.
Kuvassa myös jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu kaareutuva Tulvaniitynsilta, joka ylittää Vantaanjoen. Kuva: Raide-Jokeri

–Betonikohteenahan Raide-Jokeri on harvinaisen mielenkiintoinen monipuolisuudessaan, kohteen tekniikkapäällikkö Kyösti Ratia sanoo. Raide-Jokeriin sisältyi hyvin erilaisia betonirakenteita uusista ja korjatuista silloista tukimuureihin ja portaisiin, kalliotunneleiden ruiskubetonoinneista ratapölkkyihin, betonikaiteista -kiveyksiin ja pintoihin.

Maailman yleisimmin käytetty materiaali onkin kohteessa erittäin monella tavoin käytössä.

Ratia huomauttaa, ettei Raide-Jokerin ollut tarkoitus olla erityisesti betonikohde. –Kun kuhunkin tarkoitukseen valittiin työstettävyydeltään ja kustannuksiltaan tarkoituksenmukaisinta materiaalia, se oli yleensä betoni.

Betonilaatuja Raide-Jokerin työmaalla oli käytössä kymmeniä. Koko hankkeen ajan noudatettiin samoja, vuoden 2018 marraskuun ohjeita. – Nykyisten normien mukaan pärjätään vähemmällä, Ratia huomauttaa.

Laadunvalvontaurakka oli melkoinen. Betonointipöytäkirjoja tehtiin 865 ja koekuutioita valettiin noin 6000.

Valmisbetonin, pylväsperustukset ja ratapölkyt Raide-Jokeri-hankkeeseen toimitti Lujabetoni.

Valmisbetonia Lujabetoni toimitti noin 68 000 kuutiometriä, mikä on enemmän kuin yhden suurikapasiteettisen valmisbetonitehtaan normaali vuosituotantomäärä. Kaikkiaan Raide-Jokeriin käytettiin valmisbetonia noin 75 000 kuutiota. Muita valmisbetonitoimittajia olivat Ruskon Betoni, Rudus ja Lahden Kestobetoni.

Betonivaluja tehtiin siltoihin ja muihin taitorakenteisiin. Vuoden 2021 loppuun mennessä betonia oli valettu yhteensä noin 30 000 kuutiometriä eli noin 3 750 betoniautokuormaa. Jos kyseinen betonimäärä valettaisiin yhdeksi kuutioksi, sen koko olisi 31 metriä × 31 metriä × 31 metriä. Suurimmat valukohteet Raide-Jokerin linjalla ovat olleet Turunväylän ylittävä Impilahdensilta Espoossa, Vantaanjoen ylittävät sillat sekä Lahdenväylän silta Helsingissä. Massaltaan suurimmat valut on tehty Pajamäessä Patterimäen tunnelin suuaukkoihin, ja valut on toteutettu useassa eri osassa.

Paalulaattoja käytettiin pohjanvahvistusmenetelmänä pehmeillä alueilla esimerkiksi pehmeiköissä, siltojen tulopenkereissä ja kohteissa, joiden läheisyydessä on tärinälle alttiita rakenteita. Paalulaatan yhtenä tehtävänä on eristää raitiotieliikenteestä syntyvää tärinää.

Linjan varrelle Helsingin puolelle rakennetut paalulaatat sijaitsevat Takkatiellä, Pirkkolantiellä, Maaherrantiellä, Viikinkaarella ja Varikkotiellä. Esimerkiksi Viikinkaaren paalulaattaan on isketty 11,7 kilometriä teräsputkipaalua, mikä vastaa etäisyytenä matkaa Viikinkaarelta Helsingin päärautatieasemalle. Espoossa paalulaattoja tehtiin muun muassa Otaniemeen ja Vermon Ravitielle.

Tukimuureja linjan varrelle on rakennettu 17 kohtaan. Itäkeskuksen väliaikaisella päätepysäkillä sijaitseva tukimuuri on niistä suurin.

Ratapölkkytoimitus piti sisällään kahdenlaisia erikoispölkkyjä; sepeliradalle asennettavia linjapölkkyjä sekä betonisen kiintoraiteen sisään valettavia Twin Block-erikoispölkkyjä, yhteensä lähes 66 000 kappaletta.

Ratapölkky on yksi tärkeimmistä komponenteista radan toimintaa ajatellen. Pölkkyjen tärkeimpiä tehtäviä ovat kestää junan synnyttämät voimat ja jakaa ne tasaisesti tukikerrokselle, antaa kestävä tuki ja kiinnitysmahdollisuus kiskolle sekä säilyttää oikea raideleveys ja vaadittu kiskon kallistus. Tuotteiden valmistus vaatii erityisosaamista ja Raide-Jokerin ratapölkyt valmistuivat Lujabetonin Siilinjärven ratapölkkytehtaalla, jossa on valmistettu yhteensä jo lähes neljä miljoonaa ratapölkkyä.

Lujabetoni toimitti perustuselementtejä ajojohdinjärjestelmäkannatukseen tarkoitettuihin sähköratapylväisiin yhteensä 829 kappaletta. Sähköratapylväitä kutsutaan yhteiskäyttöpylväiksi, sillä osaan on liitetty myös valaistusta ja liikennevaloja.

Kahteen suuntaan ajettavat vaunut mahdollistavat operoinnin ilman erillisiä kääntösilmukoita.
Pikaraitiotiestä on Helsingin puolella 16 kilometriä ja Espoon puolella 9 kilometriä. Kuva: Raide-Jokeri

Vastuullisesti rakentaen

Tuomaristo nosti palkitsemisperusteissaan esiin Raide-Jokeri -hankkeen ympäristötyön. Ratia näkee sen tuomariston haluna rohkaista muitakin hankkeita jatkossa entistä voimakkaammin panostamaan ympäristön laatuun.

Raide-Jokeria rakennettaessa kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristövastuu otettiin huomioon monella tapaa. Esimerkiksi liito-oravien ja muiden uhanalaisten eläinten sekä niiden kulkureittien ja pesimismahdollisuuksien parantaminen varmistettiin koko reitin laajuudella.

Rakentamisesta aiheutuvia ilmastovaikutuksia vähennettiin muun muassa kiertotaloutta hyödyntämällä. Materiaalitehokas rakentaminen pienentää haitallisia ympäristövaikutuksia, jätteen määrää, kustannuksia ja kuljetusmatkoja.

Maakerroksia ei työmaalla sekoitettu kaivuvaiheessa, millä taattiin maa-ainesten helpompi hyödynnettävyys. Kaikki mahdolliset uudelleenkäytettävät pintamaat varastoitiin hyödyntämispaikan läheisyydessä. Osa pintamaista hyödynnettiin viherrakentamisessa kierrätyskasvualustana.

Murskaamalla kiviainesta hankealueella kuljetusmatkoja ja neitseellisen kivimateriaalin hankintaa saatiin vähennettyä merkittävästi. Uusiomateriaaleista hyödynnettiin erityisesti betonimursketta. Esimerkiksi Roihupellossa purettiin vanha bussivarikkorakennus, jonka purkubetonia hyödynnettiin vieressä kulkevan Raide-Jokerin radan ratakerroksiin 6 500 tonnia. Espoossa Turunväylän ylittävän Impilahdensillan tulopenkereissä käytettiin puolestaan 5 000–6 000 tonnia betonimursketta.

Jätteiden lajitteluaste oli Raide-Jokerissa noin 94 prosenttia. Suurimmat jätteet aiheuttivat asfalttijäte sekä betoni ja metalli. Työmaalla lajittelun jälkeen jätteet menivät joko kierrätykseen tai loppusijoitukseen riippuen jätejakeesta sekä loppusijoituspaikasta. Suurin osa jätteistä päätyi takaisin kiertoon.

Lisätietoja:

www.betoni.com/wp-content/uploads/2024/01/Vuoden-Betonirakenne-2023-voittajakohteen-esittely.pdf

Raide-Jokeri lyhyesti

Raide-Jokeri lyhyesti
Kuva: Raide-Jokeri

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen yhdistävä 25 kilometrin mittainen rata toi raitiovaunut kokonaan uusille alueille ja tarjoaa vaihtoyhteyksiä niin metroon kuin lähijuniinkin. Linja yhdistää Helsingin Itäkeskuksen, Viikin ja Otaniemen kampusalueet, Aalto-yliopiston ja Keilaniemen metroasemat sekä Oulunkylän, Huopalahden ja Leppävaaran rautatieasemat.

 • Pituus 25
 • km 34 pysäkkiä
 • 11 uutta siltaa
 • 9 siltakorjausta
 • 66 000 ratapölkkyä
 • 1500 betonointikertaa
 • n. 75 000 m3 valmisbetonia
 • Jätteiden lajitteluaste 94 %
 • Projektin kesto: marraskuu 2017 – tammikuu 2024
 • 4000 miljoonan budjetti alittui 4 M€
 • Aloitti liikennöinnin yli puoli vuotta alkuperäistä tavoitetta aikaisemmin

Palkinnot:

Vuoden 2023 Betonirakenne -palkinnon lisäksi hanke on saanut muitakin huomionosoituksia. Vuoden Projektiksi sen nimesivät Projektiammattilaiset ry. Se sai vuonna 2023 myös RIL-Palkinnon ja Maanrakennusalan neuvottelukunta MANK ry:n Iso Tömppä -palkinnon. Se oli Vuoden kuntatekniikan saavutus 2022 ja Suomen Geoteknillinen yhdistys valitsi Raide-Jokerin Viikinkaaren tehopaalutuksen Vuoden 2021 GeoTeko -palkinnon saajaksi.