Kiviaines

Kotimaista ja paikallista raaka-ainetta

Betonin valmistuksessa käytetty kiviaines on uusiutumaton, mutta käytännössä paitsi katoamaton, myös täysin ehtymätön luonnonvara. Betonirakentaminen ei todellisuudessa kuluta kiviainesvaroja, sillä käyttöikänsä päässä betonirakenteet murskataan ja syntyvä kierrätyskiviaines käytetään maarakentamisessa korvaamaan neitseellisiä luonnon kiviaineksia. Koska betonimurske on kantavuusominaisuuksiltaan erityisesti luonnonsoraa ja myös kalliomursketta parempaa, betonimurskeella saadaan aikaan sama kantavuus vähemmällä määrällä kiviainesta.

Suomessa käytetään luonnon kiviaineksia noin 16 tonnia asukasta kohti vuodessa eli kaikkiaan noin 80 miljoonaa tonnia. Betonikiviainesten osuus tästä on vajaa 10 % eli 8–10 miljoonaa tonnia vuodessa.

Kiviaineksen käyttö Suomessa

Kiviaineksen käyttö Suomessa

Kalliosta irrotetun osuus Suomessa käytetystä kiviaineksesta on tällä hetkellä noin 50 %, kun se viisitoista vuotta sitten oli vain noin 20 %.

Kalliokiviaineksen käyttöön siirtymiseen on kolme syytä. Merkittävin niistä on rakentamisalueiden läheisyydessä olevien soravarantojen ehtyminen sekä sora-alueiden ottoehtojen kiristyminen. Ottolupia myönnettäessä on punnittava kauniiden maisema-arvojen säilyttämistä ja pohjavesien suojelua rakentamisen toimintaedellytysten turvaamista vasten.

Toinen tekijä on kiviaineksen käyttökohde ja lopputuotteen laatu. Tutkimukset ovat osoittaneet, että teiden ja katujen rakentamiseen sekä asfalttiin kalliokiviaines soveltuu luonnonsoraa paremmin. Korvattaessa luonnonsoraa kalliomurskeella betoni on kiviaineksen käyttökohteista vaativin. Karkeat kiviainekset voidaan korvata kalliopohjaisilla tuotteilla, mutta hienon kiviaineksen korvaaminen kalliosta valmistetuilla tuotteilla edellyttää huolellista tutkimusta.

Kolmas pääsyy kalliokiviaineksen käytön kasvuun on louhinta- ja murskaustekniikoiden kehitys.