Ympäristöselosteet

Betoniteollisuus on halunnut vastata asiakkaidensa ja sidosryhmiensä toiveisiin luotettavista suomalaisten betonituotteiden päästötiedoista, erityisesti tuotteen elinkaaren vaiheiden A1-A3 (raaka-aineen syntypaikalta valmistusprosessin läpi tehtaan portille) CO2-päästön eli GWP-arvon osalta.

Vahanen Environment Oy:n laatimat suomalaisen valmisbetonin ja betonivalmisosien keskimääräiset (geneeriset) betonituotteiden ympäristöselosteet nojaavat Betoniteollisuus ry:n jäsenyrityksiltä vuoden 2019 tuotannosta kerättyyn lähdeaineistoon ja sen pohjalta tehtyyn, kolmannen osapuolen varmentamaan, laskentatyöhön.

Elinkaariarviointi kattaa CO2-päästötietojen lisäksi myös muut tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset, joita voivat olla ilmastovaikutuksen lisäksi rehevöityminen, happamoituminen, toksiset vaikutukset, vesijalanjälki, energiavarojen käyttö ja muiden resurssien käyttö. Laskelmissa on huomioitu lisäksi erikseen ilmoitettava hiilikädenjälki, joka tarkoittaa myönteisiä ilmastovaikutuksia, joita ei syntyisi ilman tuotteen valmistamista. Kun betonituote sen elinkaaren lopussa puretaan, materiaalit kierrätetään uusioraaka-aineena.

Päästölaskentaa voidaan tehdä tuotekohtaisten keskiarvotietojen tai tarkempien yrityskohtaisten tuotteiden hiilijalanjälkitietojen pohjalta. Oheisia geneerisiä päästötietoja voi hyödyntää hiililaskennan lähtötietoina, kun lopullisia tuotevalintoja ei ole vielä tiedossa. Geneerisiä tietoja tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan mm. rakennuslupavaiheessa rakennuksen hiilijalanjälkeä laskettaessa.