Harkkorakentaminen

Harkkorakentaminen

Harkkorakentaminen on saavuttanut vankan jalansijan suomalaisessa rakentamisessa. Harkkorakenteilla voidaan joustavasti toteuttaa erilaisia muoto- ja tilaratkaisuja. Tontin maaperä, korkeussuhteet ja koko sekä ympäröivä rakennuskanta ja asemakaavamääräykset huomioon ottaen voidaan harkkorakentamisella saada aikaan yksilöllisiä, laadukkaita, arkkitehtonisesti korkeatasoisia kokonaisuuksia, jotka säilyttävät arvonsa ajan kuluessa.

Erityyppisistä harkoista löytyy sopivia vaihtoehtoja perustuksiin, rakennusten ulkoseiniin, ääntä eristäviin rakenteisiin, maanpaineseinien sekä kantavien ja osastoivien seinien rakentamiseen. Myös tukimuurit, maakellarit ja monet ahtaissa paikoissa olevat rakenteet syntyvät kätevästi ja kestävästi harkkoja käyttäen. Eristämättömät harkot soveltuvat rakenteisiin, joissa vaaditaan kosteudenkestävyyttä esim. kylpyhuoneet, palonkestävyyttä ja ääneneristävyyttä kuten liikenneväylien ja lentokenttien läheisyydessä.

Harkko on sinällään kantava rakenne, joka ottaa pystykuormia vastaan. Harkkotaloissa kantavat vaakarakenteet kuten välipohjat, ryömintätilaiset alapohjat ovat yleensä kivirakenteisia. Käytettäessä harkkoja kantavina seininä väli- ja yläpohjiksi soveltuvat kaikki tavanomaiset ratkaisut, kuten paikalla valettu välipohja, liittolevyvälipohja, kevytbetonivälipohja, ontelolaattavälipohja, kuorilaattavälipohja tai puurakenteinen välipohja. Kaikkia edellä mainittuja rakenteita voidaan käyttää myös yläpohjissa.

Työmenetelmältään harkot voidaan jakaa muurattaviin, ohutasaumamuurattaviin sekä ladottaviin ja valettaviin.

Vakioharkkojen lisäksi harkkoja on tarjolla moniin erikoisrakenteisiin kuten perustuksiin, väliseiniin, pilareihin, palkkeihin ja hormeihin. Näin aukkojen ylitykset, nurkat ja kulmat voidaan toteuttaa helposti ja laadukkaasti valmiilla harkkotuotteilla.

Harkkomateriaalin valinnan ratkaisee lähinnä tapauskohtainen edullisuus ja käyttötarkoitus. Eri harkoilla on joitakin omia ominaispiirteitä kosteuskestävyyden, lämpöeristävyyden, kestävyyden, ominaispainon ja käsiteltävyyden suhteen. Myös harkkojen valmistusprosessit eroavat jonkin verran toisistaan.

Ohjeita ja detaljeja harkkorakenteiden suunnitteluun löydät sivun alalaidan oppaista sekä linkistä https://harkkokivitalo.fi/rakennesuunnittelu/

Pientalot

Harkkorakentaminen on pitkään ollut suosittu vaihtoehto pientalorakentajien keskuudessa.

Harkot sopivat pientalossa kaikkiin rakenneosiin: perustuksiin, rakennusten ulkoseiniin, ääntä eristäviin rakenteisiin, maanpaineseinien sekä kantavien ja osastoivien seinien rakentamiseen. Harkot soveltuvat myös rakenteisiin, joissa vaaditaan kosteudenkestävyyttä kuten esimerkiksi saunatilat ja kylpyhuoneet.

Esimerkiksi pientalojen perustuksista suuri osa rakennetaan harkkorakenteisina. Tätä puoltavat harkkojen erinomainen rakennettavuus, rakenneratkaisujen joustavuus sekä pieni työmenekki.

Ohjeita ja detaljeja harkkorakenteiden suunnitteluun löydät sivun alalaidan oppaista sekä linkistä https://harkkokivitalo.fi/rakennesuunnittelu/

Pientalorakentajan sivusto: www.harkkokivitalo.fi

Kerrostalot

Harkko on joustava ja helppo rakennusmateriaali, joka tuo kaikki kivirakentamisen edut myös pienkerrostaloihin ja julkisiin rakennuksiin. Massiivinen kivirakenne on turvallinen, terveellinen ja kestävä.

Paikallarakentaminen uhkasi jo loppua Suomen kaupungeista, mutta nyt ollaan hyvää vauhtia palaamassa vanhaan, hyväksi havaittuun perinteeseen. Tuoreet kokemukset harkkorakentamisesta pienkerrostaloissa puoltavat harkkoja ja paikallarakentamista.

Harkoista saa yhtä hyvin moderneja kuin perinteisiä taloja. Suunnittelun lähtökohtana ei ole pituusmittoja ja rakennuksen korkeuskin on melko vapaa. Monimuotoinenkin tontti soveltuu siten harkkorakentamiseen ilman ongelmia. Lisäksi harkkorakenne sallii muutoksia suunnitelmiin vielä rakennusaikanakin.

Työmaan kannalta harkkojen yhtenä etuna on se, että niitä on aina saatavana vakiotuotteina varastosta, jolloin niiden toimitusprosessi työmaalle on yksinkertainen ja tehokas. Ahtailla työmailla harkkojen käsittely ja nostot ovat helppoja järjestellä.

Harkkorakentamisen suosio erityisesti pienkerrostaloissa onkin viime vuosina ollut kasvussa. Harkkoja käytetään enimmäkseen 3-4 kerroksissa pienkerrostaloissa, mutta markkinoilta löytyy harkkoja jopa 5-8 kerroksisiin toteutuksiin.

Rakennesuunnittelun ja toteutuksen kannalta monikerroksisissa rakennuksissa harkkorakenteiden kapasiteetteja hyödynnetään huomattavasti suuremmilla käyttöasteilla kuin 1-2 kerroksissa rakennuksissa. Tämä asettaa suunnittelulle sekä toteutuksen laadunvarmistukselle suurempia vaatimuksia, kuten kuten kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelman laadinta sekä seuraamusluokan CC2 mukaiset lisävaatimukset runkorakenteiden suunnittelulle.

Sivun lopusta löytyvästä ”Harkkorakenteiden käyttö ja erityispiirteet kerrostalorakentamisessa” -dokumentissa on esitetty ohjeita harkkorakenteisen rungon laadunvarmistukselle. Lisäksi dokumenttiin on koottu harkkorakenteisiin liittyviä detaljeita erityiskohdista esimerkeiksi rakennesuunnittelijan suunnittelutyön tueksi harkkorunkoisissa rakennuksissa.

Julkaisut ja oppaat

Valmistajat

Suomessa on useita kevytsora- ja betoniharkkojen valmistajia. Tehtaita on kattavasti eri puolilla maata, joten harkkojen kuljetusmatkat eivät muodostu pitkiksi ja harkkojen saatavuus on hyvä. Kevytsora- ja betoniharkkotuotteiden valmistus on valvottua toimintaa. Valmistajat kuuluvat kolmannen osapuolen laaduntarkastuksen piiriin, jota ylimpänä viranomaisena valvoo ympäristöministeriö.

Lisätietoja:


Tiina Kaskiaro

Tiina Kaskiaro

Jaospäällikkö, DI

Ympäristörakentamisen tuotteet, harkot ja viestintä

+358 50 466 0297

tiina.kaskiaro@rakennusteollisuus.fi