Luonnon monimuotoisuus

Kivirakentaminen ja luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus (biodiversiteetti) on eläin- ja kasvilajien runsautta sekä erilaisten elinympäristöjen laajaa kirjoa, joka turvaa eri lajien säilymisen. Luonnonkirjo on kaiken elämän perusta, kukin eliölaji osallistuu omalla tavallaan eliöiden ja niiden ympäristön muodostaman kokonaisuuden, ekosysteemin toimintaan. Jos jokin laji kuolee sukupuuttoon tai elinympäristö katoaa, luonnon toiminta häiriintyy. Maapallon elämä, me ihmiset mukaan lukien, on riippuvaista monimuotoisesta luonnosta, joka mahdollistaa meille muun muassa hapen, ravinnon, puhtaan makean veden ja raaka-aineet.

Kuva: Rudus Oy

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ilmastonmuutoksen ohella suuri uhka maapallolle. Sen pysäyttäminen on maailmanlaajuinen tavoite, jotta turvataan elämän edellytysten säilyminen maapallolla. Monimuotoisuuden katoa aiheuttavat pääasiassa elinympäristöjen muutokset, luonnonvarojen ylikäyttö, haitalliset päästöt, haitalliset vieraslajit ja ilmastonmuutos. Suomessakin joka yhdeksäs eliölaji on uhanalainen.

Rakennusteollisuus RT on julkaissut Suomen koko rakennusalaa koskevan tarkastelun alan biodiversiteettivaikutuksista ja niiden hallinnasta kotisivuillaan. Sementti-, betoni- ja kiviainesteollisuuden yritykset ja järjestöt ovat luoneet toimintaohjelmia, joiden avulla yritysten toiminta ja biodiversiteetin turvaaminen voidaan mahdollistaa tuotantopaikoilla.

Betoniteollisuus

Betoniteollisuus kehittää toimintatapojaan jatkuvasti suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tarjolla on vähäpäästöisempiä betonituotteita, uusia entistäkin tehokkaampia ratkaisuja kehitetään kovalla vauhdilla sekä päästöjen vähentämiseen että hiilensidonnan tehostamiseen.

Betonin ja betonituotteiden valmistuksessa luonnon monimuotoisuutta voidaan tehokkaimmin tukea hankkimalla käytettävät raaka-aineet yrityksiltä, jotka toimivat biodiversiteetin suojelemiseksi. Myös uusien tehtaiden toimintapaikat voidaan suunnitella siten, että mahdollisesti alueella oleva harvinainen lajisto ja tuotantotoiminta tukevat toisiaan. Kierrätystä edistetään valmistamalla purettavista betonirakenteista betonimursketta, jota jalostetaan maanrakennukseen tai uuden betonin raaka-aineeksi korvaamaan luonnon kiviainesta.

Kuva: Finnsementti Oy

Sementtiteollisuus

Sementin valmistuksen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen tulevat pääosin luonnonvarojen käytöstä ja tuotannon sekä kuljetusten hiilidioksidipäästöjen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen. Alan yritysten lupaprosessit ja -ehdot ovat erittäin tiukat ja edellyttävät tehokasta kehitystyötä, jotta yritykset pystyvät noudattamaan EU:n tavoitteita biodiversiteetin vähenemisen ja ilmastonmuutoksen osalta.

Käytöstä poistuneita kalkkikivilouhoksia maisemoidaan myös luonto- ja elämyskeskuksiksi, jossa linnuille, hyönteisille ja mehiläisille on rakennettu luontaisia elinympäristöjä ja ihmisille paikkoja tarkkailla luontoa.

Sementtiteollisuuden toimenpiteistä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi löytyy lisätietoa Euroopan sementtiteollisuuden keskusjärjestön Cembureaun sekä sementinvalmistajien kotisivuilta.

Kuva: Rudus Oy

Kiviainesteollisuus

Kiviaineksen ottoalueiden ja louhosten tuotanto ja sen päätyttyä alueen ennallistaminen ja maisemointi luonnon monimuotoisuutta edistävällä tavalla on osa vastuullista ja säädöstenmukaista toimintaa. Se parantaa alueiden lajikirjoa ja edistää mahdollisuuksia ilmakehän hiilen sitomiseen.

Kiviainesalueilla kasvillisuus häviää ottoalueelta toiminnan ajaksi, mutta sen palautuminen alkaa alusta kiviainesten ottamisen päätyttyä. Kiviainestoimialalla on tavoitteena, että luonto on toimipisteissä monimuotoisuuden kannalta arvokkaampaa toiminnan päättyessä kuin sen alkaessa.

Vastuulliseen ottotoimintaan kuuluu, että alueen erityispiirteet huomioidaan jo toiminnan suunnitteluvaiheessa ja reunametsät, vesiolosuhteet sekä näkymät säilytetään. Maisemoinnilla voidaan aluetta ennallistaa, mutta myös luoda uusia elinympäristöjä ja virkistysalueita, kuten ketoja, kosteikkoja, jyrkänteitä ja paahderinteitä. Monimuotoisuus on aina luonnossa muuttuvaa, myös kiviainesalueilla, tällöin lajisto muuttuu luonnostaan vähitellen määrältään ja tyypiltään, sillä lajisto itse muuttaa kehittyessään omia elinolosuhteitaan. Monimuotoisuuden kannalta jokainen kehitysvaihe on arvokas.

Avointen luontoalueiden häviäminen esimerkiksi laiduntamisen ja metsäpalojen vähenemisen myötä uhkaa Suomen luonnon monimuotoisuutta. Oikealla maisemoinnin suunnittelulla kiviainesten ottoalueet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden uhanalaisen avomaaluonnon monimuotoisuuden kehittymiselle ja säilymiselle. Tällaisilla maisemoiduilla alueilla on Suomessakin havaittu elävän muun muassa uhanalaisia kasvi- ja hyönteislajeja.

Kotimaisen tutkimuksen mukaan avoimilla luontoalueilla on myös potentiaalia sitoa hiiltä, koska niillä elävät paahdekasvilajit kuljettavat syvälle ulottuvilla juurillaan maaperään orgaanista ainesta ja sen mukana hiiltä, synnyttäen entisille soranottoalueille pitkäaikaisia hiilivarastoja.

Oikein suunniteltu ja toteutettu maisemointi on ilmastonmuutokseen sopeutumista, sillä lajiston monimuotoisuus auttaa ekosysteemiä selviämään muutoksissa. Luonnon monimuotoisuuden ja hiilen sidonnan kannalta soranottoalueiden jatkokehittämisessä tuleekin tarkastella mahdollisuuksia jakaa soranottoalueen maisemointi kasvuolosuhteiden mukaisesti. Paahdealueiden lisäksi suositellaan myös puuttomia tai vähäpuustoisia niittyjä tai ketoja sekä lisäksi metsitettyjä alueita.

Käytännön esimerkki Hyvinkäällä toteutetusta entisen soranottoalueen maisemoinnista ja kehittämisestä luontonähtävyydeksi on luettavissa täällä.

Kiviainesteollisuuden toimenpiteistä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi löytyy lisätietoa Euroopan kiviainestoimialan järjestön UEPG:n sekä toimialan yritysten kotisivuilta.