Rakenne ja elementtisuunnittelu

Suunnittelussa noudatettavat normit ja ohjeet sekä tuotestandardit

Kaikessa suunnittelussa on noudatettava voimassa olevia normeja (esim. Eurokoodit) ja ohjeita (esim. RIL:n julkaisut). Myös tuotekohtaiset (harmonisoidut) tuotestandardit on syytä tuntea. Lopputuloksen kannalta ratkaisevaan vaiheeseen eli suunnitteluun tulisi panostaa riittävästi. Hyvä suunnittelu ja tätä kautta tapahtuva rakenneratkaisujen valinta maksavat itsensä takaisin. Suunnitteluvaiheessa voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä; ei kuitenkaan suunnittelukustannuksia säästämällä, vaan panostamalla asiantuntevaan suunnitteluun.

Rakennesuunnittelu

Vastaava rakennesuunnittelija
– selvittää tarvittaessa rakennuksen rungon toteutusvaihtoehtoja (elementti- tai paikallavalurunko).

– selvittää varsinaiseen rakennesuunnitteluun liittyen rungon jäykistyssysteemin ja sen mahdolliset vaikutukset elementtien (valmisosien) mitoitukseen.

– laatii tarvittavat yleissuunnitelmat ja kuormituskaaviot (antaa kuormituslähtötiedot), tyyppielementit sekä Betoniteollisuuden malliohjetta vastaavat valmisosien tyypilliset liitos- ja kiinnitysdetaljit elementtisuunnittelun (valmisosasuunnittelun) pohjaksi (urakkalaskenta-asiakirjat).

– määrittelee rakenteiden suunnitellun käyttöiän vaatimukset.

– suorittaa elementtisuunnitelmien (valmisosasuunnitelmien) rakenteellisen tarkastuksen siinä laajuudessa, että rakenteen toiminta ja urakkalaskenta-asiakirjoissa määritelty laatutaso varmistetaan sekä huolehtii, että suunnitelmat ovat asennustyön turvallisuuden kannalta ristiriidattomat. Rakennesuunnittelija antaa elementtien asennussuunnitelmaa varten riittävät tiedot asennusjärjestyksestä, väliaikaisesta tuennasta ja lopullisesta kiinnittämisestä siten, että rakenteellinen vakavuus säilyy kaikissa asennustyön vaiheissa. Rakennesuunnittelija toimittaa valmisosasuunnittelun lähtötiedot erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti, sekä toimittaa työpohjat tasokuvista [LVISA- suunnittelijoille/urakoitsijoille] reikä- ja varustelutietojen merkitsemistä varten. Rakennesuunnittelija esittää elementtisuunnitelmat (valmisosasuunnitelmat) tarvittavassa laajuudessa rakennusvalvontaviranomaisille ennen valmistuksen aloittamista.

– Paikallavalurakenteissa ennakkosuunnittelulla luodaan edellytykset kustannustehokkaalle toteutettavuudelle. Onnistunut suunnitelma hyödyntää valetun betonin parhaat ominaisuudet, muovailtavuuden ja rakenteiden monimuotoisuuden. Samanaikaisesti hyvä suunnitelma huomioi ja käyttää nykyaikaisen muottitekniikan mahdollisuuksia. Tällöin rakennuksen tuotannollinen hinta ei riipu arkkitehtuurista tai vaikeudesta, vaan tuotannollinen hinta on sidoksissa toteutettavuuteen. Paikalla rakentamisessa suurin etu on suunnittelun vapaus, tämä koskee sekä yksittäisiä huoneistoja ja tiloja että rakennusta kokonaisuutena. Suunnittelun vapautta ei kuitenkaan tulisi ymmärtää niin, että samassa rakennuksessa käytetään kaikkia mahdollisia rakennemuotoja ja vaihtelevia rakennemittoja. LVIS-putkistojen ja laitteiden sijoittelun vapaus tuo asuntojen suunnitteluun uudet ja toisaalta myös perinteiset mahdollisuudet. Asumisviihtyisyyden kannalta erityisesti äänitekniikka paranee olennaisesti. Rakennesuunnittelun ja muottisuunnittelun yhteistyö mahdollisimman aikaisessa vaiheessa voi merkittävästi parantaa kohteen toteutettavuutta. Raudoitusta suunniteltaessa tulee myös pyrkiä mahdollisimman hyvään toteutettavuuteen ja kokonaistaloudellisuuteen. Tähän päästään kiinnittämällä huomiota raudoitteiden valmistukseen, logistiikkaan ja asennukseen. Raudoitteiden valmistuksen kannalta päähuomio on kiinnitettävä sarjapituuksiin ja pääterästen jakoväleihin.

– Rakennuspaikalla on tehdään hyvissä ajoin pohjatutkimus, jonka perusteella päätetään rakennuksen perustamistapa. Pohjatutkimuksia ja niiden perusteella laadittuja perustamistapalausuntoja tekevät geosuunnitteluun erikoistuneet insinööritoimistot.

– Rakennusfysikaalinen suunnittelu

– Suunnitteluratkaisujen työturvallisuudesta huolehtiminen

– Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje rakenteiden osalta

– Rakenteellisen turvallisuuden riskien arviointi

Katso lisää:
www.elementtisuunnittelu.fi

www.valmisbetoni.fi/suunnittelu
betonipaalujen suunnittelutyökaluja
www.fise.fi
Betoniteollisuus ry Paikallavalurakennetyyppejä ja -detaljeja 2018 (pdf)
Betoniteollisuus ry Paikallavalurakennetyyppejä ja -detaljeja 2018 dwg