Rakenne ja elementtisuunnittelu

Elementtisuunnittelu

Kaikessa suunnittelussa on noudatettava voimassa olevia normeja (esim. Eurokoodit) ja ohjeita (esim. RIL:n julkaisut). Myös tuotekohtaiset (harmonisoidut) tuotestandardit on syytä tuntea. Lopputuloksen kannalta ratkaisevaan vaiheeseen eli suunnitteluun tulisi panostaa riittävästi. Hyvä suunnittelu ja tätä kautta tapahtuva rakenneratkaisujen valinta maksavat itsensä takaisin. Suunnitteluvaiheessa voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä; ei kuitenkaan suunnittelukustannuksia säästämällä, vaan panostamalla asiantuntevaan suunnitteluun.

Elementtisuunnittelija (valmisosasuunnittelija)

– laatii lujuuslaskelmineen betoni– ja teräsbetonielementtien lopulliset rakenne-, työ- ja mittapiirustukset, elementtien sijainti-, kiinnitys- ja liitosdetaljit sekä kuljetus- ja asennusaikaiset tuennat. Niiden tulee perustua rakennesuunnittelijan urakkalaskentaan tekemiin elementtikaavioihin, tyyppipiirustuksiin ja detaljisuunnitelmiin sekä arkkitehdin ja kohteen erikoissuunnittelijoiden laatimiin työ- ja erikoispiirustuksiin ja sovitusdetaljeihin.

– toimittaa ennen valmisosien valmistuksen aloituskatselmusta tätä työtä koskevat lujuuslaskelmat rakennesuunnittelijalle, joka esittää ne rakennusvalvontaviranomaiselle tarvittavassa laajuudessa.

– tekee elementtikaaviot ja –luettelot sekä muut erikseen mahdollisesti sovitut luettelot.

– merkitsee elementteihin liittyvät detaljit ja tartunnat elementtikaavioihin ja paikalla valettavien rakenteiden piirustuksiin tai erillisiin detalji- ja kaaviopiirustuksiin .

– tekee esijännitettyjen laattojen (kuorilaatta, ontelolaatta) elementtijakokaaviot, mittapiirustukset ja luettelot.

Esijännitettyjen betonivalmisosien raudoitusten suunnittelu ja työpiirustusten laadinta kuuluvat valmisosien valmistajalle. Suunnittelun lähtötietoina ovat urakkalaskennassa olevien suunnitelmien lisäksi valmisosasuunnittelijan laatimat elementtikaaviot (mitat ja kuormat) ja elementtien mittapiirustukset sekä asennusurakoitsijan asennustyön toteutuksesta antamat tiedot.

Katso lisää:
www.elementtisuunnittelu.fi