Asennussuunnittelu ja alustavat työt

asentaminenLaadukas betonikivipäällyste edellyttää oikein ja huolellisesti tehtyjä pohjatöitä. Pohjatöiden laajuus riippuu pohjamaan laadusta ja liikennemäärästä, kuten edellä mitoituksen yhteydessä on esitetty. Valmiin päällysteen tasaisuuden varmistamiseksi ja liikenteen aiheuttaman urautumisen vähentämiseksi on eri kerrosten huolelliseen, ohjeiden mukaiseen tiivistämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakenteisiin pääsevän veden vaikutuksien vähentämiseksi on eri kerrosten kaltevuus suunniteltava siten, ettei vesi pääse lammikoitumaan. Erityisesti tämä koskee niitä rakenteita, joissa on vettä läpäisemättömiä sementillä tai bitumilla sidottuja rakennekerroksia. Vaihtoehtoisesti tehdään vettä läpäisemättömän kerroksen alimpiin kohtiin reikiä, joista vesi pääsee imeytymään alempiin rakennekerroksiin.

Betonikiveyksen asentaminen aloitetaan kantavan kerroksen päältä. Kantavan kerroksen yläpinnan sallitus poikkeamat on esitetty taulukossa 9.

Taulukko 9:
Kantavan kerroksen yläpinnan sallitut poikkeamat (InfraRYL2006)

Ominaisuus Sallittu poikkeama
Rakenteen yläpinnan korkeustaso- yksittäinen poikkeama

– yksittäisen poikkeaman muutos 20 m:n matkalla

– keskiarvon poikkeama

± 20 mm20 mm

± 10 mm

Yläpinnan kaltevuuden poikkeama ± 5 mm
Tasaisuus 3 m:n oikolaudalla mitattuna 12 mm

Betonikivipäällysteen rakentaminen sisältää seuraavat toimenpiteet:

  • Mittaukset
  • Alustan tasosijainnin ja tasaisuuden varmistaminen
  • Asennushiekkakerroksen levittäminen
  • Betonikivien asentaminen (käsityönä tai koneellisesti)
  • Saumaushiekan levittäminen ja harjaaminen saumoihin
  • Pinnan tiivistäminen täryttämällä
  • Saumaushiekoituksen tarkistaminen
  • Viimeistelytyöt

Ennen asennustyön aloittamista tulee tehdä työsuunnitelma, jossa esitetään mm. asennuksen aloituskohdat, etenemissuunnat vaiheittain, tarvittavat mittaukset, työsaumat, pinnan asennusaikainen suojaus, tuotepinojen asettelu ja asennustyömaan yleinen järjestely.

Kivien kuljetukset ja sijoittelu työmaalla tulee toteuttaa siten, että siirtomatkat jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Tuotelavat tulisi täten sijoittaa lähelle asennuspistettä jättäen asennustyölle riittävä tila.  Ympäristöasioiden (esim. jätteiden lajittelu ja kemikaalit) ja työturvallisuusasioiden (esim. henkilökohtaiset suojavälineet ja liikenteen ohjaus) huomioiminen työsuunnitelmassa tulee myös varmistaa.

Korkeusmerkkejä on hyvä asettaa kaikkiin pinnan kulma- ja taitepisteisiin, jolloin pinnan oikean tason valvonta on helppoa.