Tuotteet

laatuBetonikivien tulee täyttää standardin SFS-EN 1338 vaatimukset. Standardissa on tuotteille useita vaatimusluokkia ja kansallinen päätös Suomessa sovellettavista vaatimusluokista on esitetty julkaisussa InfraRYL 2006. Tuotteiden laadun toteamisen osalta InfraRYL 2006 viittaa em. standardeihin.

SFS-EN 1338 mukaisesti valmistetuissa tuotteissa voidaan käyttää CE-merkintää. CE-merkinnän käyttö rakennustuotteissa on pakollista Suomessa heinäkuusta 2013 alkaen.

Johtavat betonisten päällystetuotteiden valmistajat kuuluvat kolmannen (valmistajista riippumattoman) osapuolen laaduntarkastuksen piiriin, josta osoituksena valmistajalla on oikeus käyttää tuotepakkauksessa, kuormakirjassa tms tarkastusleimaa. Tarkastusleima tarkoittaa myös, että tuotteet on valmistettu voimassa olevien kansallisten ohjeiden ja em. standardien mukaisesti.

Taulukko 7:
Betonikiville kansallisesti hyväksytyt standardeihin SFS-EN 1338 perustuvat vaatimusluokat InfraRYL 2006 mukaan sekä suositeltavat lisävaatimukset raskaasti kuormitetuille päällysteille.

Ominaisuus Vaatimus tai vaatimusluokka Suositus
Ominaishalkaisuvetolujuus (kivet) ≥ 3,6 MPa
Nimellismitatkun h < 100 mm

kun h ≥ 100 mm

leveys ja pituus ± 2 mm
paksuus ± 3 mm

leveys ja pituus ± 3 mm
paksuus ± 4 mm

SäänkestävyysJäädytys-sulatustesti luokka 3D, massahävikki ≤ 1,0 kg/m2
Värillisten tuotteiden rakenne pintakerroksen paksuus ≥ 4 mm Kivien tulee olla läpivärjättyjä tai värillisen pintakerroksen vahvuus > 8 mm
Kulutuskestävyys luokka 4 I, Böhme-testi ≤ 18000 mm3 / 5000 mm2 Suositus Böhme-testi <10000 mm3/5000 mm2 alueilla, joissa moottoriajoneuvoliikennettä
Ulkonäkö käytetään vertailumallia

Betonikiveys

Valmiin betonikiveyksen vaatimukset on esitetty julkaisussa Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Näiden ohjeiden yleissäännön mukaan valmiissa kiveyksessä ei saa olla silmämääräisesti havaittavia poikkeamia suunnitelmasta. Näkyvien pintojen tulee olla puhtaita eikä kivissä saa olla halkeamia. Katkaisujäljen ja sauman tulee olla suora ja ehjä.

Taulukko 8:
Valmiin betonikivipäällysteen sallitut mittapoikkeamat (InfraRYL 2006)

Sallittu poikkeama
Sijainti ja korkeusasema ± 20 mm
Pinnan leveys poikkileikkauksessa ja rakenneosien välillä ± 50 mm
Pinnan tasaisuus 3 m:n matkalla 4 mm
Vierekkäisten kivien tasoero 2 mm
Katkaisujäljen epätasaisuus ± 3 mm
Kiveyksen ja reunatuen välinen sauma ≤ 10 mm
Liityttäessä reunatukeen, kiveys reunatukea ylempänä 3…5 mm
Liityttäessä hulevesikaivoon, kiveys kantta ylempänä 5…10 mm
Liityttäessä tarkastuskaivoon, kiveys kantta ylempänä 0…5 mm