Kivitalosta saat varmimmin tiiviin

kivirakennuksen-tiiveys_vuoMassiivisuuden lisäksi myös betonirakenteiden tiiviys eli ilmanpitävyys vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiankulutukseen. Rakennusvaipan tiiviyden merkitys kasvaa vaipan lämmöneristävyyden parantuessa ja ilmanvaihdon lämmöntalteenoton kehittyessä.

Rakennuksen ilmanvuotoluvun (n50) pienentyessä 1,0:lla lämmitysenergian kulutus pienenee 3 – 5 % hallitsemattoman vuotoilmanvaihton vähetessä.

TTY:n ja TKK:n AISE-tutkimuksessa mitattiin pientalojen ja asuinkerrostalojen ilmanpitävyyttä. Mittausten mukaan yläpohjaltaan kivirakenteisien pientalojen ilmanvuotoluku n50 on keskimäärin 1,4 ja yläpohjaltaan kevytrakenteisessa kivitalossa 2,5. Paras mitattu tutkimuksessa mitattu pientalon tiiveys 0,09 osui kivirakenteiselle omakotitalolle,.

Puurakenteisille pientaloille saatiin vastaavasti keskimääräiseksi ilmanvuotoluvuksi 3,9.

Kokonaan kivirakenteisen pientalon parempi tiiveys säästää puutaloon verrattuna täten keskimäärin 10 % lämmitysenergiasta. Tiiveyden vaikutus on siis merkittävä.

Betonisissa asuinkerrostaloissa päästään huolellisella työllä ilmanvuotolukuun 0,5 ja jopa sen alle.

Betonirakenteiden massiivisuuden ja tiiveyden kautta saavutettava hyöty on merkittävä. Jo 5 % säästö lämmitysenergian kulutuksessa tarkoittaa noin 4 prosentin säästöä elinkaarenaikaisessa energiankulutuksessa (käyttövaiheen osuus noin 80 %). Säästö on suurusluokaltaan sama kuin tyypillisen toimistorakennuksen kaikkien betonirakenteiden valmistukseen tarvittava energiamäärä.

kivirakennuksen_tiiveys1
kivirakennuksen_tiiveys2Kuva: VTT