Pitkiä jännevälejä ja suuria vapaita tiloja

Muuntojoustavuudella (tai muunneltavuudella) tarkoitetaan rakennuksen tai rakenteen kykyä joustaa sen käyttöiän aikana tapahtuviin tilojen käyttötarkoituksen muutoksiin.

Tulevaisuuden muutostarpeet kannattaa ennakoida jo suunnitteluvaiheessa, mikäli se on mahdollista. Muuntojoustavuuden kustannukset rakentamisvaiheessa voivat olla vain murto-osa muutosvaiheen kustannuksista.

Rakennuksen muuntojoustavuuteen voidaan vaikuttaa tehokkaasti rakenneteknisin keinoin. Muuntojoustavuuden kannalta on edullista, jos kantavia pystyrakenteita eli seiniä tai pilareita on mahdollisimman harvassa. Vaakarakenteiden osalta on eduksi, jos voidaan ennakoida mahdollista lisäkantokyvyn tarvetta, parempaa palonkestoa tai ääneneristävyyttä.

Muuntojoustavuuden ennakointi vaatii suunnittelijalta entistä enemmän, koska koko rakenteen ylimitoittaminen ei ole ekotehokasta. Hyvä periaate on pohtia rakennukselle mahdollinen vaihtoehtoinen käyttötarkoitus ja ottaa huomioon kyseisen käyttötavan aiheuttamat muutostarpeet jo suunnitteluvaiheessa.

Muuntojoustavuuden kannalta betonin etuja ovat hyvä kantokyky, pitkät jännevälit ja sitä kautta vähäinen pystyrakenteiden määrä sekä riittävä palo- ja ääneneristävyys eri käyttötarkoituksiin.

Suunniteltaessa rakennuksia yli 50 vuoden käyttöiälle on muuntojoustavuuteen kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. 200 vuoden suunnittelukäyttöikää on käytetty esim. Turun Yliopiston Kasarmialueen betonijulkisivuille.

Muuntojoustavuuden kannalta betonin etuja ovat hyvä kantokyky, pitkät jännevälit ja sitä kautta vähäinen pystyrakenteiden määrä sekä riittävä palo- ja ääneneristävyys eri käyttötarkoituksiin.