Työmaan olosuhdetiedon hyödyntäminen pinnoitettavuuspäätöksissä

Betonin kuivumisaikalaskennan päivittyminen reaaliajassa

Rakennushankkeissa betonirakenteiden päällystettävyys on merkittävässä osassa aikataulujen suunnittelun ja toteutumisen kannalta. Ennakkoon laadittavat kuivumisaika-arviot ovat yleisesti käytössä ja hyvä lähtökohta aikataulujen suunnitteluun. Kuivumisaika-arvioiden kehittämiseen on myös viime aikoina tullut uusia malleja, kuten tammikuussa 2021 julkaistu by 2020 Betonin kuivumisaika-arvio -ohjelmisto. Kuivumisaika-arviot laaditaan kuitenkin usein staattisilla tai korkeintaan hyvin harvoin ja hitaasti muuttuvilla olosuhteilla. Tosiasiassa olosuhteiden vaihtelu työmaalla on nopeaa ja suurta ja olosuhdehallinta, eli ilmanvaihto, kuivatus ja lämmitys sekä ulkovaipan tiiviys sekä eristyskyky muuttuvat jatkuvasti. Niinpä kuivumisaika-arviot vanhenevat käytännössä heti kuivumisen alettua, kun malli alkaa erkanemaan todellisuudesta.

Pinnoitettavuuspäätöksissä yleisesti luotettavina pidettyjen porareikä- ja näytepalamittausten luotettavuus on pitkälti riippuvainen mittaajan huolellisuudesta, mikä on todettu jo toistakymmentä vuotta sitten Tarja Merikallion väitöskirjassa (Betonilattian ”riittävän” kuivumisen määrittäminen uudisrakentamisessa, 2009). Mittausvirhettä esiintyy erityisesti alaspäin, mikäli mittaaja on huolimaton mittaukseen liittyvissä tiivistyksissä. Mittausten tarkkuus on uuden RT 103333 ohjeen mukaan parhaissakin olosuhteissa +-2% -yksikköä. Mittausten onnistuminen vaatii mittaajalta huolellisuutta ja erityisesti työmaaoloissa +-2% -yksikön mittaustarkkuuteen voi olla haastavaa tai jopa mahdotonta päästä muuttuvien olosuhteiden vuoksi. Betonin sisään asennettavien suhteellisen kosteuden anturien käyttö on nyt otettu mukaan RT-kortin tarkkoihin mittauksiin, mutta niidenkin osalta on haasteena työmaan muuttuvat olosuhteet. Näistä seikoista johtuen työmailla on edelleen tarve menetelmälle, jonka perusteella erityisesti paikallavalettujen betonilattioiden kuivumista voidaan seurata ja ennen kaikkea ennakoida. Ennakoinnin avulla voidaan olosuhteisiin vaikuttaa ajoissa, varmistaminen betonin kuivuminen aikataulussa mahdollisimman taloudellisella tavalla.

Artikkelissa esiteltävän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko työmaan lämpöja kosteusolosuhteiden perusteella laskea paikalla valetun betonirakenteen reaaliaikainen rakennekosteus arvostelusyvyydeltä, kun tiedetään rakenteen tyyppi ja betonimassan vesi/sementti -suhde ja valupäivä. Laskennan lisäksi rakenteen kuivumista pyrittiin ennustamaan toteutuneiden olosuhteiden perusteella ja ennustetta vertaamaan 2,5 kuukautta myöhemmin tehtyyn porareikämittaukseen.

Tutustu artikkeliin ”Työmaan olosuhdetiedon hyödyntäminen pinnoitettavuuspäätöksissä” Betoni-lehdessä:
2/2021

Työmaan olosuhdetiedon hyödyntäminen pinnoitettavuuspäätöksissä

Valmistumisvuosi: 2020

Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun