Betoniset viivytys- ja imeytyskaivot

Hulevesijärjestelmät keräävät ja viivyttävät sade- ja sulamisvesiä. Hulevesien viivyttämisellä tarkoitetaan veden hetkellistä varastoimista, jolloin tulvahuiput ehtivät tasoittua ja kiintoaines ehtii laskeutua.

Kun pitää hallita suuria määriä hulevesiä eikä maan päälle voi tehdä tilaa vieviä hulevesirakenteita, voidaan maan alle sijoittaa hulevesiä viivyttäviä viivytyskaivoja, -säiliöitä tai -putkia. Maanalaisten rakenteiden tyypillisiä käyttökohteita ovat puisto- ja varastoalueet, liikekeskukset, pysäköinti- ja liikennealueet, terminaalit ja varikot.

Viivytyskaivot ja -säiliöt keräävät ja viivyttävät sade- ja sulamisvesiä. Niiden etuna on helppo puhdistaminen kiintoaineksesta. Viivytyssäiliöihin voidaan yhdistää myös puhdistussuodattimia esimerkiksi raskasmetallien poistamiseksi.

Imeytyskaivo on kaivo, josta vedet pääsevät imeytymään maaperään. Johtamalla hulevedet imeytyskaivon avulla maaperään voidaan pienentää pohjaveden pinnan vaihteluita sekä säästää viemärin rakentamiskustannuksissa. Imeytyskaivossa ei ole pohjaa, vaan kaivon rakenteen alaosa on hyvin vettä läpäisevää materiaalia. Jos imeytyskaivantoihin tulee likaisia hulevesiä, niihin täytyy rakentaa esikäsittely, kuten tasausallas tai puskurivyöhyke, jolla ehkäistään kiintoaineksen kulkeutumista kaivoon tukkimaan kaivon imeytysrakennetta.

Imeytysmenetelmiä voidaan käyttää myös heikommin vettä läpäisevässä maaperässä varustamalla järjestelmä salaojituksella, jolloin se toimii osittain imeyttävänä ja osittain suodattavana rakenteena.

Ylisuuret hulevesiputket

Ylisuurten hulevesiputkien avulla saadaan viivytystilaa hulevesille maan alla. Kun suuret putket liitetään pienempiin, vesi patoutuu hetkellisesti isompiin putkiin. Ylisuuret hulevesiputket ovat helppo tapa saada viivytystilavuutta, jos maanpinnalle ei voida rakentaa hulevesien hallintarakenteita. Jos tarvitaan
suuria viivytystilavuuksia, voidaan viivytystila rakentaa rinnakkaisista suurista hulevesiputkirakenteista.

Lisätietoa betonisista hulevesiratkaisuista: