Betonilattioiden laatuvaatimukset

Betonilattioiden keskeisten laatuvaatimusten esittämiseksi on kehitetty betonilattioiden luokitusjärjestelmä (by45/BLY7. Betonilattiat 2014). Luokitusjärjestelmän tarkoituksena on esittää sellaiset yleiset laatutekijät, joilla on tärkeä merkitys lattian käytölle ja jotka ovat sovitulla tavalla mitattavissa valmiista rakenteesta.

Nämä laatutekijät on luokiteltu seuraavasti:

  • Lattian suoruus, joka ilmoitetaan kirjaimin A0, A, B ja C. Luokka A0 on vaativin.
  • Kulutuskestävyys esitetään numeroin 1, 2, 3 ja 4, joista luokka 1 on vaativin.
  • Sallittu halkeamaleveys esitetään roomalaisella numerolla I, II ja III, joista luokka I on vaativin.

Luokitusperusteiden mukaisesti lattian luokka ilmoitetaan kirjain-numero-numero yhdistelmänä esimerkiksi B-3-III. Ensimmäinen kirjain ilmoittaa suoruusvaatimuksen, numero kulutuskestävyysluokan ja roomalainen numero vaatimuksen sallitulle halkeamaleveydelle. Luokitusohje määrittelee kunkin luokan minimilaatutason tarkasteltavassa kohteessa.

Varsinaisten laatutekijöiden lisäksi on määritelty erikseen luokittelemattomia laatutekijöitä, joita käytetään tarvittaessa kohteen käyttövaatimusten mukaan. Luokittelemattomia laatutekijöitä ovat esimerkiksi karheus (liukkaus), sähkönjohtavuus, säilyvyys, kemiallinen kestävyys, värierot, kuitujen määrä pinnassa ym. pinnan laatuun vaikuttavat tekijät.

Luokitusmerkintään voidaan erityisen vaativissa kohteissa lisätä neljäntenä osana T-kirjain (esimerkiksi B-2-III-T). Kohdetta voidaan pitää vaativana, jos

  • lattia on laaja-alainen ja saumaton
  • lattia on kulutusrasitettu
  • lattian suoruusvaatimus on tiukka
  • lattian halkeilua pyritään rajoittamaan
  • valuolosuhteet ovat vaativat
  • ympäristön rasitukset ovat ankaria

Merkintä T tarkoittaa, että lattiatyön aloituspalavereissa lattiaurakoitsijaa edustaa lattiatyönjohtajan pätevyyden omaava betonilattiatyönjohtaja. Kyseessä ei siis ole valmiin lattian laatutekijä, vaan lattiaurakoitsijan pätevyyttä koskeva varmistustoimenpide.

Taulukossa 1 esitetään ohjeita lattian laatutekijöiden valinnasta tavanomaisissa tapauksissa.

Taulukko 1. Laatutekijöiden valintaohje tavanomaisella vaatimustasolla (by45/BLY7).

KohdeLaatuluokka
SuoruusKulutuskestävyysHalkeilu
Asunnot ja toimistot· Päällystettävät lattiat, sisätilatA3III
– Parvekkeet ym. kylmät tilat1)C42)
– KäytäväC4II
– Sauna- ja pesuhuonetilojen päällystettävät kaatolattiatA4II
Teollisuuslattiat· tasaisuus tärkeä laatutekijä, kuten korkeat varastot (esim. trukkiliikenne)A0 (A)2II (I)
– kulutuskestävyys tärkeä laatutekijä (esim. suuret liikennekuormat, vilkas liikenne, pienet ja kovat trukin pyörät)B1 (2)I (I)
– teollisuuslattiat yleensä (esim. pienteollisuustalot, kevyt teollisuus)C2II
Pysäköintilaitokset· kulutuskestävyys ja pinnan karheus tärkeitä laatutekijöitä. Kaltevuudet suunniteltava niin, että lattialle ei muodostu lammikoitaB2II 2)
Toisarvoiset päällystämättömät tilat· esim. kellaritilat asuinrakennuksissaC3II
1) Pakkasenkestävyys varmistettava ulkorakenteissa
2) Kantavissa rakenteissa noudatetaan voimassa olevien suunnitteluohjeiden vaatimuksia